نشریه تخصصی هنرهای کاربردی (AAJ) - مقالات آماده انتشار