نشریه تخصصی هنرهای کاربردی (AAJ) - اهداف و چشم انداز