نشریه تخصصی هنرهای کاربردی (AAJ) - واژه نامه اختصاصی