نشریه تخصصی هنرهای کاربردی (AAJ) - فرایند پذیرش مقالات