کلیدواژه‌ها = ادبیات
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل در عرفان اسلامی(و تأثیر آن در نگارۀ سلامان و ابسال هفت‌اورنگ جامی)

دوره 5، هشتم، زمستان 1395، صفحه 5-14

حسنعلی پورمند؛ مرضیه حکیم جوادی