راهنمای نویسندگان

به نام خدا

راهنمای تهیه و ارسال مقاله 

 

  هدف نشریه هنرهای کاربردی انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های کاربردی هنرو نظریه های هنری است.

 

2.      مقاله های ارسالی نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ، یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.

 

3.      مقاله های پژوهشی و یا تحلیلی پس از داوری و تصویب نهایی هیئت تحریریه به چاپ می رسند.

 

4.      مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

 

5.      مقاله ها باید به زبان فارسی وبا رعایت اصول آیین نگارش این زبان باشند.

 

6.      نشریه درپذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله ها آزاد است. نشریه در ویرایش شکلی مقاله ها از شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی می کند.

 

7.      چنانچه در هریک از مراحل داوری و بررسی مقاله مشخص شود که مقاله همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده است، نشریه می تواند مقاله مذکور را ازروند بررسی و داوری خارج نماید. مقاله های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

 

8.      مقاله ها باید حاصل کارپژوهشی نویسندگان(Research Papers  ) باشند.نشریه از پذیرش مقاله های مروری، ترجمه، گزارش، یادداشت، نقد کتاب و مانند آن معذور است.

 

9.      ارسال نامه درخواست چاپ خطاب به سردبیرنشریه همراه با مقاله الزامی است. نامه درخواست (قابل دسترسی از سایت)باید توسط تمامی نویسندگان مقاله امضا و تایید شود.

 

10.  کلیه مکاتبات نشریه با نویسنده اول مقاله انجام می شود. در غیر این صورت نویسندگان باید یک نفر را کتبی، به عنوان مسئول مکاتبات به دفتر نشریه معرفی نمایند.

 

11.  مقاله هابایدداری ساختارعلمی ـ پژوهشی و به ترتیب دارای بخش های زیر باشند:

 

صفحه مشخصات: این صفحه بدون شماره صفحه، شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن و پست الکترونیکی معتبر باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز باید در صفحه اول درج گردد.

 

نویسنده مسئول مکاتبات: بایستی درصفحه مشخصات و هنگام ذکر مشخصات نویسندگان مقاله ذکرگردد.

 

چکیده فارسی: باید حداکثر300 کلمه باشد. چکیده بایستی الزاما بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مساله، فرضیه، هدف وروش تحقیق، مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری باشد. چکیده فارسی همراه با ذکر عنوان مقاله و کلیدواژه ها دریک صفحه جداگانه تنظیم گردد.

 

کلید واژه ها: شامل 4 تا 6 واژه.

 

مقدمه: شامل بیان کلیات موضوع، ضرورت یا اهمیت پژوهش و همچنین سوالات اصلی پژوهش باشد. کوتاهی متن و مختصرنویسی در تنظیم مقدمه رعایت شود.

 

پیشینه پژوهش: شامل مروری بر مهم ترین مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد مقاله است. وجوه تمایز و نوآورانه مقاله در این بخش مشخص می شود.

 

روش پژوهش: شامل شیوه های به کاررفته درگردآوری اطلاعات مورد استفاده، روش های انتخاب جامعه آماری(درصورت استفاده) و همچنین روش مورد استفاده درمقاله باشد.

 

متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات، بررسی و تحلیل ها، یافته ها و نتیجه گیری باشد.

 

نتیجه تحقیق: باید به شکلی مستدل، به همراه جمع بندی شامل پاسخ به سئوال کلیدی پژوهش و در قالب بیان یافته های تحقیق باشد.

 

سپاسگزاری: (درصورت تمایل) تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که درتدوین مقاله نقش داشته اند. سپاسگزاری پس از پایان نتیجه گیری و پیش از پی نوشت قرار می گیرد.

 

پی نوشت: شامل برابرنهادهای واژه ها، اصطلاحات، توضیحات و غیره است که بایستی در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع ، تحت عنوان پی نوشت ها گنجانده شوند.

 

فهرست منابع: شامل منابع فارسی و لاتین است که به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده تنظیم می شود.

 

 بخش انگلیسی: دو صفحه که درپایان مقاله و پس از تمامی بخش های مقاله می آید. شامل صفحه مشخصات نویسندگان(کاملا مطابق با بخش فارسی) و صفحه چکیده انگلیسی می باشد.  

 

 عنوان انگلیسی: بایستی برگردان صحیحی با استفاده از برابرنهادهای تخصصی واژه های به کار ربفته در عنوان فارسی و کاملا منطبق با عنوان فارسی باشد.

 

چکیده انگلیسی: بایستی 300 کلمه و شامل چکیده روشنی از بخش های مختلف مقاله ، روش پژوهش ، نتایج و دستاوردهای مقاله است.

 

واژگان کلیدی انگلیسی: 4 تا 6 واژه که برگردان علمی و تخصصی از واژگان کلیدی فارسی هستند.

 

 12. شیوه درج منابع:

 

              الف- در متن مقاله: (نام خانوادگی نویسنده،‌سال: صفحه)

 

               ب- در فهرست منابع پایان مقاله:

 

 کتاب ـ نام خانوادگی نویسنده،‌نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح،‌محل انتشار: ناشر.

 

مقاله ـ نام خانوادگی نویسنده،‌نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره یا سال(شماره مجله در سال مورد نظر)، شماره صفحه های مقاله.

 

سند اینترنتی ـ نام خانوادگی نویسنده،‌نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان سند، آدرس اینترنتی به طور کامل، بازیابی شده در تاریخ.

 

 13.  متن مقاله در حداکثر12 صفحه یک رو(با احتساب تمام بخش ها: عکس، متن، نقشه، تصویر)، در هرصفحه 32 سطر، با قلم B Nazanin 12 و Times New Roman 11 تنظیم گردد.

 

14.  تصاویر با دقت dpi 300 و با فرمت .jpg باشد.

 

شماره و عنوان جدول در بالاو تصاویر در پایین آنها نوشته شود. اشاره به منبع مورد استفاده شامل (نام خانوادگی نویسنده،‌سال: صفحه) در مورد تصاویر و جدول ها ضروری است.

 

15. مقاله های فاقد شرایط مذکورازفرآیند بررسی خارج خواهند شد.

 

16. مقاله ها باید  شامل فایل مقاله به فرمت.doc و .pdf به همراه فایل تمامی تصاویر مقاله (فرمت .jpg و به ترتیب شماره های درون متن مقاله ) ، و نامه درخواست بررسی و چاپ به دفتر نشریه ارسال شود.

17-نویسندگان محترم قبل ازارسال  مقاله به نشریه هنرهای کاربردی بایستی ابتدا مقاله خود را در سامانه مشابهت یاب سمیم نور به آدرس (https://www.samimnoor.ir) ثبت و نتیجه آن را به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایند.

18- جهت دریافت گواهی مشابهت یابی، در زمان ثبت درخواست بایستی ایمیل نشریه و اطلاعات مورد نظر نشریه وارد شود. نویسندگان محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل راهنمای سمیم نور(قابل دریافت از اینجا) را مطالعه نمایند. درصد مورد پذیرش همانندی حداکثر 20 درصد است. مقالاتی که فاقد گواهی سمیم نور باشند موردبررسی قرار نخواهند گرفت.   

19- همزمان با ارسال مقاله در سامانه، نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه نویسندگان و فرم عدم تعارض منافع نویسندگان (قابل دریافت از اینجا و اینجا) را تکمیل نموده و به همراه سایر فایلها در سامانه نشریه ارسال نمایند. تمامی فرمها فقط و فقط از طریق سامانه نشریه دریافت می شود.