فراخوان مقاله جهت شماره هشتم نشریه

 در آستانه انتشار شماره ششم نشریه، دوفصلنامه هنرهای کاربردی آماده پذیرش مقالات علمی – پژوهشی نویسندگان محترم جهت چاپ در شماره هفتم نشریه است. پژوهشگران بایستی مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی تنها از طریق سامانه نشریه  به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند.

از پژوهشگران تقاضا می شود ضمن مطالعه بخش اهداف و چشم اندازهای نشریه مقالات پژوهشی خود را در راستای اهداف نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. نشریه هنرهای کاربردی علاقه مند به دریافت پیشنهادها و نیز نظرکلیه صاحب نظران در جهت بهبود روند پژوهشی نشریه است.

شایان ذکر است چاپ شماره هشتم(نسخه چاپی) نشریه منوط به اخذ درجه علمی-پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد.