نشریه هنرهای کاربردی در راستای اهداف پژوهشی نشریه ، آماده پذیرش مقالات علمی پژوهشی نویسندگان محترم جهت انتشاردر شماره نهم است. پژوهشگران می توانند مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی و نیزعملکردگرا سازی تئوری ها و نظریه های هنری تنها از طریق سامانه نشریه  به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند.

شایان ذکر است تمامی مراحل دریافت، بررسی و اعلام نتایج داوری از طریق سامانه نشریه انجام می پذیرد.