اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازها:

دوفصلنامه هنرهای کاربردی در سال 1391 به عنوان نشریه ای جوان در دانشکده هنر سمنان پایه گذاری شده است. این نشریه با استفاده از تجربه اساتید مجرب هنر و بهره وری از نیروهای جوان، به عنوان یک نشریه با رویکرد علمی – پژوهشی در زمینه هنر آغاز به فعالیت نموده است.

نشریه هنرهای کاربردی درنظر دارد تا با تکیه بر این زمینه ، به عنوان یکی از اولین مجله ها در زمینه کاربرد هنر به فعالیت خود ادامه دهد. با توجه به عنوان و زمینه فعالیت نشریه هنرهای کاربردی، اعضاء هیئت تحریریه نشریه در نظر دارند تا:

  • به انتشار پژوهش های کاربردی در زمینه هنر بپردازند.

  • مقالات منتشر شده در نشریه، زمینه گسترش فعالیت های عملی و کاربردی در زمینه هنر را فراهم سازند.

  • نشریه بتواند به عنوان منبع معتبری جهت توسعه تجربه های جدید و نوین در زمینه هنرهای کاربردی عمل نماید. از این رو رویکرد نشریه چاپ مقاله هایی است که بیشتر مبتنی بر مفاهیم تجربی و عملی هنر هستند.

  • توسعه مبانی نظری هنر زمانی مورد توجه نشریه هنرهای کاربردی قرار می گیرد که بتواند به توسعه دانش عملی هنر در ایران کمک نماید.

با تکیه بر اهداف فوق، اعضاء هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی چشم اندازهای زیر را برای دوفصلنامه هنرهای کاربردی متصور هستند:

  • اخذ درجه علمی_پژوهشی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  • تبدیل نشریه به یک نشریه دو زبانه (فارسی و انگلیسی)دریک بازه زمانی 5تا 8 ساله.

  • ثبت نشریه در سامانه های معتبر بین المللی در بازه زمانی 10 ساله.