اهداف و چشم انداز

با توجه به چشم اندازهای نشریه و بهره گیری از دستاوردهای علمی در جهت ارتقای سطح دانش در عرصه هنرهای کاربردی (طراحی لباس، طراحی و چاپ پارچه، طراحی صنعتی، فرش، عکاسی، مرمت اشیاء، مرمت بناهای تاریخی ) نشریه در زمینه‌های زیر مقاله‌های علمی را منتشر می نماید:
1- بازارو اقتصاد هنر
2-دانش و تکنولوژی روزآمد منجر به تولیدآثار هنری یاکاربرد هنر در زمینه‌‌های مختلف
3-    مطالعات بینارشته ای در شاخه‌های گوناگون هنر همچون نقش علوم پایه همچون ریاضی،  شیمی ‌و ‌فیزیک در تولید‌ و توسعه رشته‌های مختلف هنرهای کاربردی مانند رنگرزی‌ الیاف‌ یا ‌تکنولوژی‌ ساخت و تولید(در‌صنایع دستی‌و‌فرش)، صنایع نساجی در طراحی و چاپ پارچه، شیمی و فیزیک درفرآیندهای تولید عکاسی و یا مرمت اشیاء و ابنیه.
4-هنردرمانی و تاثیر آن بر افراد و اجتماع
5-تحلیل کاربرد و فرآیند تولید در اشیاء تاریخی کهن
6-تحلیل و طراحی محصولات 
7-هنر معاصر و چشم‌اندازهای آن در تغییر ارزش و ماهیت تولید هنر
8-صنایع و هنرهای اسلامی و رابطه آن با دانش و عرفان اسلامی. با توجه به اینکه دانشمندان اسلامی نه تنها در شاخه های علوم اسلامی بلکه در عرفان اسلامی هم صاحب نام بودند، ارتباط علوم اسلامی با عرفان اسلامی و تاثیر آن بر صنایع هنری مد نظر است.