بر اساس نویسندگان

آ

ا

پ

ت

ج

ح

ذ

ر

ز

 • زواری، مبینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

س

 • سودایی، بیتا [1] استادیار ‘گروه باستان‌شناسی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

ش

 • شادرخ، سارا [1] مربی، گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان
 • شجاع نوری، نیکو [1] مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه الزهرا(س
 • شرقی، علی [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ص

ط

 • طوبایی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

ع

ف

 • فاطمی، فریماه [1] کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران
 • فربود، فریناز [1] * 1- استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
 • فرخ فر، فرزانه [1] استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور
 • فرید، امیر [1] دانشجوی دکترا، تاریخ تطبیقی - تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه هنراسلامی تبریز

ق

ک

 • کامیار، مریم [1] استادیار،گروه هنر و معماری، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، تهران
 • کبیری، فرانک [1] گروه صنایع دستی،دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد،(نویسنده مسئول)
 • کشتکار، مهدیه [1] کارشناس ارشد هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • کوچکزایی، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان،(نویسنده ی مسئول )

م

ه

 • هادیان، محمد [1] دانشجوی دکترا، پژوهش هنر،دانشکده هنرومعماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • هژبری، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان