فراخوان مقاله برای چاپ در شماره پنجم

 

 

نشریه هنرهای کاربردی در راستای اهداف پژوهشی نشریه و در آستانه انتشار شماره پنجم، آماده پذیرش مقالات علمی – پژوهشی نویسندگان محترم است. پژوهشگران می توانند مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی و نیزعملکردگرا سازی تئوری های و نظریه های هنری از طریق سامانه نشریه و آدرس پستی مندرج در وب سایت نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند.

شایان ذکر است نشریه هدف نشریه هنرهای کاربردی، گسترش دانش مرتبط بازمینه های کاربردی و نظری در حیطه هنرهای کاربردی است, بنابراین از پژوهشگران تقاضا می شود مقالات پژوهشی خود را در راستای اهداف نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند.