فراخوان دریافت مقاله برای شماره ششم

در آستانه سومین سال فعالیت نشریه هنرهای کاربردی و در آستانه انتشار شماره ششم، دوفصلنامه هنرهای کاربردی آماده پذیرش مقالات علمی – پژوهشی نویسندگان محترم است. پژوهشگران می توانند مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی از طریق سامانه نشریه و همچنین آدرس پستی مندرج در وب سایت نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند.

از پژوهشگران تقاضا می شود ضمن مطالعه بخش اهداف و چشم اندازهای نشریه مقالات پژوهشی خود را در راستای اهداف نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. نشریه هنرهای کاربردی علاقه مند به دریافت پیشنهادها و نیز نظرکلیه صاحب نظران در جهت بهبود روند پژوهشی نشریه است.