اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بیتا مصباح

پژوهش هنر استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

bitamesbah.profile.semnan.ac.ir/
bitamesbahsemnan.ac.ir
02331535392

سردبیر

دکتر ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ghadadvaryahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امیرحسین صالحی

باستان شناسی استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

amirhosseinsalehi.profile.semnan.ac.ir/
amirhossein.salehisemnan.ac.ir

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

استاد مهدی حسینی

هنرهای زیبا استاد، دانشگاه هنر، تهران، ایران

mehdi.hsseini43yahoo.com

دکتر جواد نیستانی

استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jneyestani
jneyestanimodares.ac.ir
02182885044

h-index: 4  

دکترشاهرخ مکوند حسینی

روانشناسی دانشیار، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

shmakvand.profile.semnan.ac.ir/
shmakvandsemnan.ac.ir
02331533878
0000-0002-4846-3499

h-index: 8  

دکتر قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد، گروه آموزشی الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

khayatian.profile.semnan.ac.ir/
khayatiansemnan.ac.ir
02333654085

حکمت اله ملاصالحی

Molla Salehi گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir

دکترعبدالله حسن زاده میرعلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ahasanzadeh.profile.semnan.ac.ir/
a.hasanzadehsemnan.ac.ir
02331533480

دکتر فتانه محمودی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

rms.umz.ac.ir/~fmahmoudi/
f.mahmoudiumz.ac.ir
۰۱۱۳۵۳۰۲۷۲۰

ویراستار ادبی

دکتر حسن یعقوبی

زبان و ادبیات فارسی مدرس مدعو، زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان

yaghobi_111yahoo.com

دستیار مدیر اجرایی

سپیده بیات

پژوهش هنر دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

sepidehba42gmail.com


دستیار پژوهشی 

محمدصالح براتعلی

پژوهش هنر دانشجو ی کارشناسی ارشد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ms.baratalisemnan.ac.ir
0009-0006-4739-7182


دستیار پژوهشی نشریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد خزائی

گرافیک 'گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

khazaiemmodares.ac.ir