اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوتراب احمد پناه

گرافیک استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ahmadp_a
ahmadp_amodares.ac.ir
02182883746

h-index: 2  

علایق پژوهشی

  •  هنرهای تجسمی
  •  نشانه شناسی و نقوش

سردبیر

دکتر محمد خزایی

گرافیک استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0002-7810-522X


علایق پژوهشی

  •  نماد پردازی در هنر ایران
  •  هنرهای تزئینی ایران

جانشین سردبیر

دکتر بیتا مصباح

پژوهش هنر استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

bitamesbah.profile.semnan.ac.ir/
bitamesbahsemnan.ac.ir
02331535392

مدیر داخلی

دکتر امیرحسین صالحی

باستان شناسی استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

amirhosseinsalehi.profile.semnan.ac.ir/
amirhossein.salehisemnan.ac.ir

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکتر یعقوب آژند

استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aajmail.semnan.ac.ir

دکتر ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ghadadvaryahoo.com

استاد مهدی حسینی

هنرهای زیبا استاد، دانشگاه هنر، تهران، ایران

mehdi.hsseini43yahoo.com

دکتر مجتبی رفیعیان

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rafiei_m
rafiei_mmodares.ac.ir
02188008090


علایق پژوهشی

  •  نظریه های نوین در برنامه ریزی- توسعه و برنامه ریزی پایدار شهری
  •  نوسازی و بازآفرینی شهری

دکتر سید محمد فدوی

استاد، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fadavi
fadaviut.ac.ir
02161113485

دکتر علیرضا هژبری نوبری

استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hejebri
hejebrimodares.ac.ir
02182883661

h-index: 8  

دکتر جواد نیستانی

استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jneyestani
jneyestanimodares.ac.ir
02182885044

h-index: 4  

دکتر سمیه باصری

استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

baseri.profile.semnan.ac.ir/
baserisemnan.ac.ir
02331535393

h-index: 6  

دکترشاهرخ مکوند حسینی

روانشناسی دانشیار، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

shmakvand.profile.semnan.ac.ir/
shmakvandsemnan.ac.ir
02331533878
0000-0002-4846-3499

h-index: 8  

دکتر قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد، گروه آموزشی الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

khayatian.profile.semnan.ac.ir/
khayatiansemnan.ac.ir
02333654085

دکترعبدالله حسن زاده میرعلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ahasanzadeh.profile.semnan.ac.ir/
a.hasanzadehsemnan.ac.ir
02331533480