اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوتراب احمد پناه

گرافیک استادیار، دانشکده هنر دانشگاه سمنان

ahmadp_aatmodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد خزایی

گرافیک استاد،دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

khazaiematmodares.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر بیتا مصباح

پژوهش هنر استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

bitamesbahatsemnan.ac.ir

مدیر داخلی

محسن ناصری

طراحی پارچه و لباس مربی، دانشکده هنر دانشگاه سمنان

mohsenaseriatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر یعقوب آژند

استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

aajatmail.semnan.ac.ir

دکتر ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

ghadadvaratyahoo.com

استاد مهدی حسینی

هنرهای زیبا استاد، دانشگاه هنر

mehdi.hsseini43atyahoo.com

دکتر مجتبی رفیعیان

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

rafiei_matmodares.ac.ir

دکتر سید محمد فدوی

استاد، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

fadaviatut.ac.ir

دکتر علیرضا هژبری نوبری

استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

hejebriatmodares.ac.ir

دکتر جواد نیستانی

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

jneyestaniatmodares.ac.ir

دکتر عصمت اسماعیلی

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان

esmat.esmaeiliatsemnan.ac.ir

دکتر سمیه باصری

استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

baseriatsemnan.ac.ir