فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله ها:

 1. ارسال مقاله به دفتر نشریه از طریق سامانه ارسال مقاله ها مندرج در سایت به آدرس زیر:

  http://aaj.semnan.ac.ir/author

 2. تماس نویسنده با دفتر نشریه و دریافت کد پیگیری مقاله.

 3. طرح موضوع مقاله درجلسه شورای هیئت تحریریه.

 4. ارسال مقاله به داوران منتخب هیئت تحریریه.

 5. دریافت پاسخ داوران محترم و طرح در شورای هیئت تحریریه نشریه. (درصورت لزوم ارسال مقاله به داور جدید)

 6. اعلام پاسخ داوری به نویسنده/نویسنده گان.

 7. دریافت اصلاحات مورد نظر داوران از نویسنده.

 8. ارسال اصلاحات مورد نظر به داوران و در یافت تایید نهایی داوران.

 9. طرح مقاله و نظر نهایی داوران محترم در شورای هیئت تحریریه نشریه.

 10. اعلام نظر نهایی هیئت تحریریه در خصوص پذیرش یا رد مقاله به نویسنده/ نویسندگان.

 11. آماده سازی مقاله جهت انتشار، شامل ویراستاری ادبی و فنی، اصلاح چکیده انگلیسی، تبدیل مقاله به فایل مناسب چاپ.

 12. ارسال فایل نهایی مقاله با فرمت PDF . به نویسنده و دریافت تایید نهایی نویسنده.

 13. ارسال نشریه به چاپخانه و انتشار آن.

 

دیاگرام فرآیند پذیرش مقاله
دیاگرام فرآیند پذیرش مقاله در نشریه هنرهای کاربردی