درباره نشریه

 

 

 

 

فصلنامه هنرهای کاربردی از سال 1391 در زمینه توسعه دانش عملی و کاربردی مرتبط با زمینه های مختلف هنر، زیر نظر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سمنان انتشار می یابد. صاحب امتیاز نشریه دانشگاه سمنان است. مجوز انتشار این نشریه ازسوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مجوز شماره 19241/90 مورخ 90/7/25 صادر شده است.