اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

منشور اخلاقی نشریه مبتنی بر اصول زیر است:

  1. مقاله ها باید حاصل کارپژوهشی نویسندگان(Research Papers  ) باشند.نشریه از پذیرش مقاله های مروری، ترجمه، گزارش، یادداشت، نقد کتاب و مانند آن معذور است.

  2. هدف نشریه هنرهای کاربردی انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های کاربردی هنرو نظریه های هنری است.

  3. مقاله های ارسالی نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ، یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.

  4. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

  5. مقاله ها باید به زبان فارسی وبا رعایت اصول آیین نگارش این زبان باشند.

  6. نشریه درپذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله ها آزاد است. نشریه در ویرایش شکلی مقاله ها از شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی می کند.

  7. چنانچه در هریک از مراحل داوری و بررسی مقاله مشخص شود که مقاله همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده است، نشریه می تواند مقاله مذکور را ازروند بررسی و داوری خارج نماید. مقاله های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

  8. نشریه از پذیرش، داوری و انتشار مقاله هایی که اصول و قوانین مربوط به "حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان"  را رعایت نکرده باشند معذور است. تشخیص این موضوع به عهده  اعضاء هیئت تحریریه وداوران نشریه است.