اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی نشریه هنرهای کاربردی

رویکرد اخلاقی و سیاست های نشریه هنرهای کاربردی بر اساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر(Cope )، منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. همچنین، با توجه به زمنیه تخصصی نشریه، در گروه هنر، نشریه هنرهای کاربردی به اصول مدون در قانون حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز متعهد است. نویسندگان، داوران، ارکان علمی نشریه(سردبیر، دبیران علمی و همکاران علمی نشریه) در زمان همکاری با نشریه، بایستی این اصول اخلاقی را رعایت کنند. به همین سبب، منشور اخلاقی نشریه هنرهای کاربردی در سه بخش برای ارکان نشریه، برای داوران مقاله‌ها و برای نویسندگان محترم، به شرح زیر و لازم‌الجرا است.

الف) اصول اخلاقی برای ارکان نشریه شامل مدیر مسئول، سردبیر، مدیر داخلی، اعضای هیئت تحریریه نشریه و یا همکاران علمی نشریه

 • ارکان نشریه تمامی مقاله‌های ارسال شده به نشریه را تنها بر اساس ارزش و اعتبار علمی مقاله ارزشیابی نموده و صلاحیت مقاله‌ها بدون هر نوع جهت‌گیری و یا دخالت مولفه‌های غیرعلمی همچون نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و یا وابستگی سازمانی نویسنده‌گان سنجیده می‌شود.
 • با توجه به رویکرد ارکان نشریه در ارزشیابی علمی مقاله‌ها، ارکان نشریه بر استقلال فکری و علمی نویسندگان محترم تاکید داشته و آن را محترم می دانند.
 • مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش هر مقاله به عهده سردبیر است. تناسب موضوع و محتوای علمی مقاله با اهداف نشریه، سطح علمی وارزش علمی محتوای مقاله و همچنین عدم مشابهت موضوع و متن مقاله توسط سردبیر و اعضاء هیات تحریریه نشریه بررسی شده و ممکن است یک مقاله به دلیل عدم تناسب با اهداف نشریه یا ضعف در موارد ذکر شده، بدون طی مراحل داوری رد شود.
 • تصمیم‌گیری در خصوص رد یا پذیرش هر مقاله بر اساس نظرعلمی داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود.
 • ارکان نشریه، تمامی مقاله‌های دریافتی را در مدت زمان منطقی و طبق برنامه اعلام شده در وبگاه نشریه بررسی می‌نمایند.
 • داوران هر مقاله طبق نظر سردبیر و با مشورت اعضای هیات تحریریه تعیین می‌شوند. حق تعیین داوران هر مقاله برای سردبیر محفوظ است و سردبیر در این مورد اختیار کامل دارد. در موارد خاص ممکن است از نویسندگان مقاله‌ها هم نظرخواهی شود.
 • حق رد مقاله‌هایی که اصول اخلاقی را رعایت ننموده‌اند برای سردبیر محفوظ است. همچنین سردبیر می‌تواند مقاله‌هایی را که حاصل پژوهش علمی نویسنده‌گان نبوده و یا به هر شکلی از ایده و پژوهش‌های دیگران سوء استفاده نموده‌ و متشبه به سرقت علمی هستند را در هر مرحله که باشند، از رودند بررسی خارج نموده و مقاله را رد نماید. تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش مقاله‌های بعدی نویسندگان چنین مقاله‌هایی با اعضاء هیات تحریریه نشریه است.
 • بررسی مقاله‌های مسئولان و ارکان نشریه برای انتشار به فرد یا افراد دیگری ازاعضاء هیات تحریریه نشریه که نفعی در آن ندارند واگذار می‌شود.
 • مسئولان و ارکان نشریه متعهد هستند که اطلاعات، استنتاج‌ها و گزاره‌های درج شده در مقاله‌های ارسالی، توسط مسئولان و ارکان نشریه و در مقاله‌های آنها استفاده نخواهد شد.

ب- اصول اخلاقی  مورد نظر نشریه برای نویسندگان

 • مقاله ها باید حاصل کار پژوهشی نویسندگان(Research Papers ) باشند. نشریه از پذیرش مقاله های مروری، ترجمه، گزارش، یادداشت، نقدکتاب و مانند آن معذور است.
 • مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها به عهده نویسنده یا نویسندگان است و نویسنده(گان) مقاله‌ها متعهد به رعایت اصول اخلاق علمی و عدم مبادرت به سرقت ادبی یا علمی به هر شکلی اعم از برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های افراد دیگر هستند.( در صورت عدم رعایت موارد فوق، مقاله در هر مرحله از ارزیابی، از روند بررسی خارج می‌شود.)
 • نویسنده متعهد است در موارد لازم، شواهد مورد نیاز در خصوص مقالۀ ارسالی، از قبیل فایل صفحات گسترده شامل داده‌های مقاله، نمودارها، دیاگرام‌های تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه‌هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار مجله قرار دهد.
 • نویسنده متعهد است که تمامی اصول استناد‌دهی به منابع، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم را به طور کامل و دقیق انجام دهد.
 • مقاله های ارسالی نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ، یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد. چنانچه در هریک از مراحل داوری و بررسی مقاله مشخص شود که مقاله همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده است، نشریه می تواند مقاله مذکور را ازروند بررسی و داوری خارج نماید. مقاله های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.
 • اگر مقاله قبلا (در نشریه هنرهای کاربردی و یا سایر نشریه‌ها) رد شده و یا از فرایند انتشار خارج شده است، نویسنده باید نشریه را از این موضوع آگاه نموده و در مورد دلایل رد و یا خارج شدن از روند انتشار و همچنین اصلاحات و تغییرات مقاله پس از آن، توضیح دهد.
 • تمام نویسندگان اصلی و همکاران آنها که نام و وابستگی سازمانی آنها در قسمت نویسندگان ذکر می‌شود باید به‌صورت مستقیم در تولید مقاله با سایر نویسندگان مشارکت داشته باشند. همچنین لازم است در قسمت تقدیر و تشکر، از سایر همکاران که در امور جنبی تولید مقاله همکاری داشته‌اند قدردانی شود. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر سمت نویسندۀ همکار اخذ نماید.
 • مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسندۀ مسئول است.
 • مقاله ها باید به زبان فارسی وبا رعایت اصول آیین نگارش این زبان باشند. نشریه درپذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله ها آزاد است. نشریه در ویرایش شکلی مقاله ها از شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی می کند.
 • نشریه از پذیرش، داوری و انتشار مقاله‌هایی که اصول و قوانین مربوط به اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر(Cope)، منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و قانون حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رعایت نکرده باشند معذور است. تشخیص این موضوع به عهده اعضاء هیئت تحریریه و داوران نشریه است.

ج) اصول اخلاقی  مورد نظر نشریه برای داوران نشریه

 • داوران نشریه متعهد هستند که در فرآیند ارزیابی کمال بی‌طرفی را رعایت نموده و استقلال فکری نویسنده را محترم شمارند.
 • با توجه به اینکه داوری علمی مقاله، مرحله اساسی پذیرش و یا رد یک مقاله است، چنانچه داور متوجه شود به هر دلیلی مقاله خارج از حیطه تخصصی اوست، بایستی نشریه را آگاه نموده و فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 • با توجه به تاکید نشریه بر رعایت اصل عدم تعارض منافع، چنانچه داور شخیص دهد که مقاله با هریک از مقاله‌‌های منتشر شده و یا منتشر نشده وی در تعارض است، بایستی بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت داده و نشریه را از شرایط تعارض منافع و یا سوگیری احتمالی آگاه سازد.
 • داوران نشریه متعهد هستند که اطلاعات، استنتاجها و گزاره‌های درج شده در مقاله‌های ارسالی، توسط آنها نشر نیافته و در مقاله‌های آنها استفاده نخواهد شد.
 • از آنجایی که مقاله‌ها به عنوان سند محرمانه در اختیار داوران قرار می‌گیرد، داوران نبایستی مقاله را در اختیار دیگران قرار داده و یا در مورد محتوای علمی و دستاوردهای آن با دیگران بحث و تبادل نظر نمایند، مگر در مواردی که لازم باشد داور از نظرات شخص یا اشخاص دیگر در فرآیند داوری استفاده کند. در این صورت داور بایستی برای جلوگیری از سوء استفاده، سردبیر را از این مساله مطلع سازد.
 • داور بایستی نظرات و نکات مورد نظر خود را در توضیحات ضمیمه ارسال نماید و حتما برای بهبود مقاله، اشکالات موجود و راهنمایی‌های لازم به نویسنده اعلام نماید.
 • رعایت شیوه علمی استناد به کارهای مشایه سایرین بایستی از طرف داور، به دقت ارزیابی و مورد تاکید قرار گیرد. چنانچه نویسنده نظرات دیگری را به عنوان بخشی از دستاورد مقاله خود منتشر نموده است، داور متعهد است که با ارسال مستندات لازم سردبیر را از این موضوع آگاه سازد.
 • داوران بایستی مقاله‌‌های ارسال شده را در مدت زمان مشخص داوری نموده و سردبیر را از نتیجه داوری آگاه سازند. در مواردی که داور قادر نباشد در زمان مقرر نسبت به داوری مقاله اقدام کند، باید به موقع سردبیر را از این امر آگاه کند.