اصول اخلاقی انتشار مقاله

رویکرد اخلاقی و سیاست های نشریه هنرهای کاربردی بر اساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر(Cope )، منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. همچنین، با توجه به زمنیه تخصصی نشریه، در گروه هنر، نشریه هنرهای کاربردی به اصول مدون در قانون حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز  متعهد است.نویسندگان، داوران، ارکان علمی نشریه(سردبیر، دبیران علمی و همکاران علمی نشریه) در زمان همکاری با نشریه، بایستی این اصول اخلاقی را رعایت کنند.  

منشور اخلاقی نشریه مبتنی بر اصول زیر است:

  1. مقاله ها باید حاصل کارپژوهشی نویسندگان(Research Papers  ) باشند.نشریه از پذیرش مقاله های مروری، ترجمه، گزارش، یادداشت، نقد کتاب و مانند آن معذور است.

  2. هدف نشریه هنرهای کاربردی انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های کاربردی هنرو نظریه های هنری است.

  3. مقاله های ارسالی نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ، یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.

  4. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

  5. مقاله ها باید به زبان فارسی وبا رعایت اصول آیین نگارش این زبان باشند.

  6. نشریه درپذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله ها آزاد است. نشریه در ویرایش شکلی مقاله ها از شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی می کند.

  7. چنانچه در هریک از مراحل داوری و بررسی مقاله مشخص شود که مقاله همزمان برای نشریه دیگری ارسال شده است، نشریه می تواند مقاله مذکور را ازروند بررسی و داوری خارج نماید. مقاله های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.

  8. نشریه از پذیرش، داوری و انتشار مقاله هایی که اصول و قوانین مربوط به اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر(Cope )، منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و قانون حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رعایت نکرده باشند معذور است. تشخیص این موضوع به عهده  اعضاء هیئت تحریریه وداوران نشریه است.