سکوت، سکون و حرکت در میدان مشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی ،گروه مرمت بنا، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه شاید کمتر بتوان یک فضای شهری تاریخی جامع، که شامل همه ویژگی های چنین فضایی باشد را معرفی نمود. فضاهای شهری تاریخی اغلب دستخوش مناسبات مدرن شهر امروزی، کارکرد اصیل خود را از دست داده، دچار دگرگونی و تغییرات بنیادین شده اند که البته امری است اجتناب ناپذیر.
اما نکته اینجاست که تجربیات موفق شهری، متذکر این نکته اند که فضاهای شهری در عین پاسخگویی به نیازهای امروزی، ظرفیت حفظ ارزش های تاریخی و خاطره ذهنی گذشته را نیز داشته، دستیابی به چنین الگویی متضمن ادراک محیطی متفاوت و حس مکانی ویژه ای از چنین فضایی خواهد بود.
میدان مشق تهران، نمونه منحصر به فرد چنین فضای شهری است که جامعیتی ویژه در آن دیده می شود. میدان مشق در قلب پایتخت 200 ساله ایران جای گرفته است و مجموعه ای است که بستر بسیاری حوادث مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر بوده است. فضایی است که از یک سو تجربه تاریخی را پیش چشم مخاطب می گذارد و از سوی دیگر تجربه ای از زندگی روزمره کنونی.
در اینجا با شبکه ای تنیده از فضاهای شهری و محورهای تاریخی متصل به یکدیگر مواجه می شویم که درک رابطه میان آنها و ساماندهی هوشمندانه این روابط، می تواند منجر به ایجاد فضایی با ارزش مکانی چند وجهی تاریخی- اجتماعی گردد. در مقاله پیش رو به بررسی سیر تحول و توسعه میدان مشق و نیز بازوهای متصل به این فضای تاریخی شهری می پردازیم و بازوهای اطراف آن را نیز به طور مفصل مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Silence, Stillness and Motion in MashghSquare

نویسنده [English]

  • Ali Rangchian
چکیده [English]

It is nowadays less likely to findcomprehensive historical areas, which can represent all the typical features of a historical urban environment. Most historical urban spaces have undergone modernization and have inevitably ceased to function as they were originally devised to. However, successful experiences of urban space construction provethat modern urban areascan both meet the present day needs and maintain historic values ​​and reminiscences. To achieve such a role model requires a different perception of environment and a particular sense of position. Mashgh Square in Tehran is a unique urban space which represents a particularly comprehensive example of the aforementioned historical urban areas. It is located in the heart of thetwo-hundred year capital city of Iran and has witnessed many important political, social and cultural events, mediating both a historical and a contemporary visual experience to observant eyes. The area is a very important urban space in that it is connected from different sides to other important urban and historical spaces.Understanding these interconnections and their intelligent organization can result in creating a multi-purpose space with socialand historical capacities. This paper examines the evolution and development of Mashgh Square and the arms (joints) attached to the historical atmosphere of this square in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MashghSquare
  • Arms (joints)
  • Historical Urban Space