اجرای هنرهای عمومی در پیاده راه های ساحلی، بستری جهت ارتقا کیفیات بصری و زیباشناختی نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی شهری در بندر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه طراحی شهری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار، گروه طراحی شهری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

بزرگترین معضلی که می توان در پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر نام برد عدم وجود غنای بصری و المان ها و جنبه های زیباشناختی ساحل می باشد. فضاهای پیاده به عنوان یکی از مهمترین بسترهای زندگی اجتماعی انسان، نقشی کلیدی در تقویت  تعاملات  اجتماعی  و ارتقاء حس تعلق و دلبستگی به شهر و زندگی شهروندی ایفا می نمایند. پژوهش حاضر بر روش تحلیلی توصیفی استوار است. با استفاده از ابزار پرسشنامه که بین 024 نفر، از هر دو جنسیت مرد وزن و با دامنه سنی 51 تا 56 سال و گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی به صورت نمونه تصادفی به عمل آمد که  بعد از تکمیل پرسشنامه ها، در نهایت 083 پرسشنامه که واجد ارزش های کامل اطلاعاتی بود انتخاب گردید و داده ها از طریق نرم افزار
ssps  مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق ابزار پرسشنامه، روابط بین متغیرهای پژوهش از طریق آماره های توصیفی (جداول فراوان، نمودارها و ...) و آماره های استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن) مورد بررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین هنرهای اجرایی و ارتقا بصری زیبا شناختی  پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، به طوری که 6/39 درصد شهروندان اجرای هنری در پیاده راه های ساحلی شهر بوشهر  را جهت ارتقا کیفی بصری و زیبا شناختی از متوسط تا خیلی زیاد ارزیابی نموده اند. با بررسی و تحلیل های انجام شده هنرهای عمومی  به ارتقای کیفیات بصری و زیبایی شناسانه پیاده راه های ساحلی کمک شایانی کرده و در نتیجه  ارتقای فعالیت های اجتماعی و گرایش به استفاده از این گونه فضاها را سبب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of Public Art in the Coastal Walk, to Improve the Quality of Visual and Aesthetic Context Case Study: Coastal Walk in the Port City of Bushehr

نویسندگان [English]

  • Hamid Mahmoodi 1
  • Masoud Alimardani 2
1 M.A. Student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

he biggest problem that we can walk in the coastal city of Bushehr named lack of visual richness and aesthetic elements and aspects of the beach. Space walk as one of the most important bases of human social life, played a key role in strengthening the social interaction and promote a sense of belonging and attachment to the city and citizens play. This study is based on descriptive analytical method. Using a questionnaire among 420 people, both male and aged 15 to 65 years of age and weight groups and social classes for the random sample was taken after completing the questionnaires, the 380 questionnaires the full value of information were selected and data were analyzed through spss software. After the data is collected through a questionnaire, the relationships between the variables of the study through descriptive statistics (frequency tables, charts, etc.) and inferential statistics (Spearman correlation coefficient) is discussed. The findings show that between performing arts and visual aesthetic upgrades walk the coastal city of Bushehr there is a significant positive relationship, so that 93/6% of performing arts in the coastal city of Bushehr walk to increase the visual quality and have evaluated aesthetic of moderate to very high. The analysis done public art to enhance the visual and aesthetic have helped coastal walk and thus promote social activities and trends in the use of these spaces will cause.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performing Arts
  • Coastal Walk
  • Visual Qualities
  • Bushehr