نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

چکیده

بررسی و پژوهش در مورد نقش قالی در هنر معاصر از اهمیت شایانی برخوردار است. ایجاد سبک های هنری متعدد در دوران اخیر تحولاتی وسیع در اغلب هنرها ایجاد نموده و قالی نیز به عنوان یک هنر صنعت از این قاعده مستثنی نبوده است. در این پژوهش به بررسی نقش متفاوت قالی در هنر معاصر در ایران و سایر نقاط جهان در راستای پاسخ به این سوال که تحولات رخ داده در عصر حاضر چه تاثیری بر نقش و جایگاه آثار هنری چون قالی گذاشته و آیا این تاثیر در راستای تذکر و یادآوری این هنر سنتی در دوران اخیر بوده یا خیر پرداخته است. از آنجا که هدف اصلی  این مقاله بررسی کارکردها و نگرش های جدید نسبت به قالی در جهت پاسخ به سوالات تحقیق به وسیله تحلیل آثار هنرمندان معاصر می باشد، لذا نگاهی به ساختار جوامع معاصر که به تبع آن هنر این دوره را نیز تحت تاثیر قرار داده از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری مطالب اسنادی می باشد. از نتایج حاصل از این پژوهش می توان اشاره کردکه قالی به عنوان یک هنر صنعت همواره جایگاه و کارکرد خود را به عنوان عنصری که به رفع نیازهای مادی و معنوی می پردازد حفظ کرده اما در کنار آن به واسطه تحولات و اعتلاء فکری هنرمندان معاصر با نگاهی موشکافانه برخی از کیفیات دیگر آن که در بستر سنت گرایی و در جهت حفظ قداست قالی نهان مانده بود شکوفا گردید. از طرفی باید در نظر داشت هنرمندان معاصر قالی را تحت عنوان مکتب هنرهای مفهومی به کار برده و مفاهیم حاصل از آن اغلب به معنی یادآوری این هنر صنعت نیست. چرا که در برخی موارد مفهوم مورد نظر هنرمند هیچ ارتباطی با مفهوم اصلی قالی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها