حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی، شهرسازی، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، عمران، دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

مسئله آلودگی در شهرهای امروز یکی از مهم تری مسائل شهرهاست که حمل و نقل شهری نقش به سزایی در آن دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با شیوه اسنادی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر انواع آلودگی های ناشی از حمل و نقل بر انسان اشاره و راه کارهایی را برای کاهش و برطرف کردن این اثرات ارائه شود. شیوه های پیشنهاد شده به گونه ای است که هر یک باید با توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای مختلف سنجیده و سپس اجرایی شوند و تاکید این مقاله نیز برهمین مطلب است که برای کنترل و بهبود عوامل آلاینده ناشی از حمل و نقل باید از ترکیب های متفاوتی از این شیوه های ارائه شده استفاده کرد.
یکی از تاثیرات حمل و نقل، توسعه پایدار است در برنامه ریزی حمل ونقل سعی می شود که با شاخص های توسعه پایدار سازگاری بیشتری داشته باشد. این سازگاری هم زمانی صورت می گیرد که خدشه ای کمتر به محیط زیست و طبیعت وارد کند.
در این مقاله اسنادی ـ تحلیلی می باشد که مطالب آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است  و هدف از ارائه این مقاله بیان آثار اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی حمل و نقل و همچنین بیان حمل و نقل در راستای اهداف توسعه پایدار و رابطه بین سیستم های حمل و نقل و اثرات زیست محیطی آن بوده است و در همین راستا به ارائه راه حل های منطقی و قابل استفاده در شهرها خواهیم پرداخت. هریک از را حل ها با توجه به زیرساخت های هر شهر و بسته به جمعیت آن قابل اجرا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها