حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی، شهرسازی، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، عمران، دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

مسئله آلودگی در شهرهای امروز یکی از مهم تری مسائل شهرهاست که حمل و نقل شهری نقش به سزایی در آن دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با شیوه اسنادی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر انواع آلودگی های ناشی از حمل و نقل بر انسان اشاره و راه کارهایی را برای کاهش و برطرف کردن این اثرات ارائه شود. شیوه های پیشنهاد شده به گونه ای است که هر یک باید با توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرهای مختلف سنجیده و سپس اجرایی شوند و تاکید این مقاله نیز برهمین مطلب است که برای کنترل و بهبود عوامل آلاینده ناشی از حمل و نقل باید از ترکیب های متفاوتی از این شیوه های ارائه شده استفاده کرد.
یکی از تاثیرات حمل و نقل، توسعه پایدار است در برنامه ریزی حمل ونقل سعی می شود که با شاخص های توسعه پایدار سازگاری بیشتری داشته باشد. این سازگاری هم زمانی صورت می گیرد که خدشه ای کمتر به محیط زیست و طبیعت وارد کند.
در این مقاله اسنادی ـ تحلیلی می باشد که مطالب آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است  و هدف از ارائه این مقاله بیان آثار اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی حمل و نقل و همچنین بیان حمل و نقل در راستای اهداف توسعه پایدار و رابطه بین سیستم های حمل و نقل و اثرات زیست محیطی آن بوده است و در همین راستا به ارائه راه حل های منطقی و قابل استفاده در شهرها خواهیم پرداخت. هریک از را حل ها با توجه به زیرساخت های هر شهر و بسته به جمعیت آن قابل اجرا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Transportation, Environmental Effects and Solutions

نویسندگان [English]

  • Habibollah Ramezanzadeh 1
  • Alireza Molaie 2
  • Ali Molaie 3
1 Insructor, Faculty of Urban Engineering, Art School,Semnan University
2 B.Sc. Student, Urban Engineering. Semnan University. Semnan, Iran, (Corresponding Author)
3 M.Sc. Student, Civil Engineering. Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

oday, the problem of pollution in cities is one of the most important issues in urban areas where urban transport plays a significant role. In this research, an attempt has made to analyze the impact of various types of transport pollution on humans with a documentary- analytical approach, and to provide solutions to reduce and eliminate these effects. The proposed methods are designed in such a way that each one should be measured and implemented according to the environmental, cultural, historical, political, economic and social factors of different cities, and then the emphasis of this article is on the subject to control and improve the contaminating factors. Transportation system should use different combinations of these offered methods. Transport planning tries to be more consistent with sustainable development indicators. This adaptation takes place when it comes to reduce the environmental impact.
In this paper, analytical documents are collected based on documentary method. The purpose of this article is to present the social, economic, and environmental impacts of transportation, as well as the transport concept in line with the objectives of sustainable development and the relationship between transportation systems and its environmental effects, so it provides logical and usable solutions in the cities. Each solution will be implemented according to the infrastructure of each city and its population.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Transportation
  • Environment Issue
  • Sustainable development