بررسی و تحلیل بازار تولید هنر – صنعت انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن (براساس مدل سوات)

نویسندگان

1 استادیار،دانشکده هنرومعماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر

چکیده

انیمیشن به عنوان هنر-صنعت، یکی از دریچه های مهم برقراری ارتباط با دنیای معاصر و منظری برای نمایش هنر و فرهنگ ملی هر کشور است. هنری که بی شک نیازمند دیده شدن از منظر صنعت است؛ انیمیشن ایران  به دلیل عوامل مختلفی نتوانسته است به یک تولید صنعتی منتهی گردد و ایران از ظرفیت های وجودی این رسانه ی قدرتمند در بخش انیمیشن صنعتی، بسیار کم بهره مانده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل بازار تولید هنر-صنعت انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن است؛ این هدف با استفاده از مدل مدیریتی سوات محقق خواهد شد تا با مطالعه ی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها به بیان عوامل عدم توسعه انیمیشن در ایران پرداخته شود، با این هدف، جامعه ی آماری درنظر گرفته شده و پرسش نامه های بین متخصصان انیمیشن مطرح گردید؛ سوال اصلی پژوهش این است که، اصلی ترین آسیب های موجود در جامعه آماری کدامند و چگونه می توان آن ها را مرتفع ساخت؟
روش تحقیق بکارگرفته شده دراین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. براساس نتایج این پژوهش بالاترین رتبه در بُعد تهدیدات خارجی مربوط به آسیب عدم حمایت دولت و تخصیص اعتبار  است و بالاترین رتبه در بُعد نقاط ضعف داخلی مربوط به عدم مدیریت واحد، بر تولید انیمیشن است.

کلیدواژه‌ها