خوانش نشانه شناسانه نقوش جام های مارلیک (نمونه موردی: جام گاو بالدار و جام افسانه زندگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 کارشناس ارشد هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

ارزش باستان شناسانه جام های مارلیک  که در سال 1340 شمسی در منطقه رودبار استان گیلان کشف شده بر کسی پوشیده نیست. هنر فلزکاری استفاده شده دراین آثار نشان نبوغ هنرمندان آن عصر را دارد. اما در مطالعات انجام گرفته بر روی این جامها به  نقوش به کار رفته بر روی این جامها توجه ویژه ای نشده است. از آنجا که این نقوش دارای رمزگان تصویری بسیاری هستند، سوژه مناسبی برای خوانش این تصاویر بر اساس دیدگاه های مختلف هنری هستند. بدین لحاظ در این پژوهش، دو جام گاو بالدار و افسانه زندگی مارلیک انتخاب گردیده تا با شناسایی ومعرفی این نقوش و تصاویر از دید نشانه شناسانه مورد خوانش قرارگیرند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رمزگان موجود در نقوش موجود در این دو جام دارای چه معانی هستند.
بدین لحاظ در ابتدا این جامها معرفی و  نقوش روی آن  شناسایی و معرفی گردیده سپس این نقوش جداسازی و رمزگشایی شدند. یافته های تحقیق نشانگر این است که  دو جام انتزاعی و نشان از عالم دیگر دارند. در جام گاو بالدار نقش ( گاو و گل نیلوفر) در جام افسانه زندگی نقش ( درخت نخل) هر سه نشان از مقدس بودن دار ند. در جام گاو بالدار( گل نیلوفر) و در جام افسانه زندگی( روایت تولد تا مرگ) هر دو نمایش از آفرینش و زندگی است، همچنین در هردو جام اعتقاد زندگی پس از مرگ دیده می شود. در جام افسانه زندگی برتری دارد.  نیروی شهوانی و مادی اشاره به انسان در روند این چرخه دارد و در جام گاو بالداربرتری نیروی معنوی جهت صعود به مراتب بالا دیده می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotical Analysis of the Motifs on the Golden Goblts of Marlik

نویسندگان [English]

  • Nadia Maghuli 1
  • Mahdiye Keshtkar 2
1 Asistant Professor, Faculty of Art Research, Islamic Azad University of Qaemshahr
2 M.A. Student, Faculty of Art Research, Islamic Azad University of Qaemshahr
چکیده [English]

he archaeological value of Marlik goblets -which were found near Roudbar in Gilan province in 1340- is known widely. The metalworking art shown in these pieces speaks of their makers ingenuity. Unfortunately in the studies done on these cups not much attention was paid to their designs. Since these designs have many pictorial codes, they are suitable cases for study from different artistic points of view. Therefor in this study two goblets- the winged cow and the legend of life- were chosen in order to identify their designs and images, introduced and read with semiotical perspective. This study was done by descriptive-analytic method and looks for an answer to the question that what does the codes in these two goblets actually mean. Therefor at first these two  goblets were introduced, their images were identified and then the motifs are decoded. The results in this study indicates that The two goblets are abstract and show signs of the other world. In the winged cow goblet(cow and lotus) and in the legend of life goblet (palm tree) all signs are of sacredness. In the winged cow goblet (lotus) and in the legend of life goblet( tale of birth to death) both show sign of creation and the afterlife, also in both goblets there were signs of the belief in life after death. In the legend of life the dominance of sensual and materialistic forces and the human part in this cycle are shown. And in the winged cow goblet the dominance of spiritual forces in order to ascent in shown.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marlik
  • Winged-Cow Cup
  • Legend of life Goblet
  • Semiotics