بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر افزایش توسعه ی گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، مدرس مدعو، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

2 مربی، گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

گرافیک محیطی دربرگیرنده ی جاذبه های بصری یک شهر می باشد؛ شهر به واسطه ی گرافیک محیطی به تعادل بصری و زیبایی دست می یابد و مباحث مهم در گرافیک محیطی شامل هماهنگی با محیط شهری، زیبایی شناسی و هویتمندی است. هماهنگی اصل اولیه این حوزه، شهر را از آشفتگی بصری نجات می دهد،  وظیفه ی کلیدی گرافیک محیطی که با توجه به قواعد هنری  و در ارتباط با معماری شهری شکل می گیرد؛ اما آنچه برجاذبه ی گردشگری تاثیر به سزایی می گذارد زیبایی شناسی و هویتمندی است؛ این حوزه با اتکا بر اصول ساختاری هنر و رعایت استاندارهای زیباشناسی در گام اول و ایجاد خلاقیت و هویتمندی در گام دوم به وظایف اولیه خود و گسترش وظایف ثانویه ای رشد گردشگری شهری کمک می کند.
در این مقاله با تکیه بر زیبایی شناسی و هویتمندی گرافیک محیطی و معرفی نمونه های موفق جهانی در این حوزه به بررسی نقش تاثیرگذار آن بر افزایش گردشگری شهری پراخته می شود؛ در این راستا به روش توصیفی و تحلیلی  با استناد به روش اسنادی و سایت های معتبر به بررسی نمونه های موفق گرافیک محیطی جهان  و نقش سازنده ای آن در جذب گردشگر پرداخته شده است. از میان انواع گرافیک محیطی، مواردی مطالعه می شود که بیشتر نشان دهنده ای جنبه های زیبایی شناسی و هویتمندی باشند تا مواردی که جنبه تبلیغاتی این حوزه را برعهده دارند، مواردی چون مجسمه های شهری و نقاشی های دیواری که از حیث گردشگری دارای جاذبه هستند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که برخورد خلاقانه به همراه توجه به هویت ملی نه تنها بر جاذبه های شهری افزوده آن را در ذهن گردشگران داخلی و خارجی ماندگار می نماید و باعث توسعه ای گردشگری شهری می شود.
 
 

کلیدواژه‌ها