اهداف و عوامل موثر در نورپردازی منظر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی,گروه معماری، دانشکده هنر،دانشگاه سمنان

چکیده

مهم ترین راه های ارتباطی انسان با محیط اطراف را حواس پنجگانه تشکیل می دهد و بین حواس ، بینایی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش اعظم اطلاعات پیرامونی هرفردشامل مواردی می شود که دیده میشوند. از نقطه نظر روانی، چگونگی حضور نور در محیط نقش بسیار تعیین کننده ای در چگونگی کنش ها و واکنش ها دارد و از همین روست که شناخت نور و چگونگی نورپردازی می تواند منجر به برخوردی آگاهانه در طراحی محیط زندگی انسان ها شود. تاثیرات نور روز همیشه بوسیله معماران مورد ملاحظه قرار گرفته است. با توجه به کم شدن تاثیرات پویایی بصری نور طبیعی روز، در شب می توان با نورپردازی و کنترل جهت، شدت و رنگ نور، خصوصیات منظر شهری را نشان داد.
در این مقاله سعی بر آن است که با آشنایی بر ضرورت وجود نور به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر منظر شهری، به بررسی و بیان اصول نورپردازی پرداخته شود. امروزه نورپردازی که تعریف کننده هویت و منظر شهر در شب است، باعث کاهش حوادث، تصادفات، جرایم، بزه کاری و افزایش جذابیت، زمان فعالیت، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهری می شود. در بسیاری از شهرهای مهم دنیا مدیران شهری با بهره گیری از نظر مشاوران نورپردازی و با اجرای برنامه های متعدد در حال ایجاد ارتباط بین مردم، نور و محیط شهری هستند و یک نگرش اجتماعی به نورپردازی شهری را دنبال می کنند. نورپردازی شهری محدوده ای عملکردی است که هنوز علی رغم پیشرفت های انجام شده از قابلیت های مهم و تاثیر گذاری برخوردار است که باید به آنها پرداخته شود. هدف اصلی پژوهش بیان اهمیت نور و نورپردازی و چگونگی نورپردازی در منظر شهری میباشد. مهم ترین دست یافته های این مطالعه در ابتدا مبانی و مفاهیم مرتبط با نور و نورپردازی، سپس اهداف و عوامل موثر در نورپردازی منظر شهری خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها