بررسی و تحلیل هنر ابورجینال‌های استرالیایی،با رویکرد نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه پژوهش هنر، پردیس دانشگاه آزاد کیش،کیش، ایران.

2 استاد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

ساختار کارکردگرایی نخستین بار توسط برانیسلاو مالینوفسکی در علم انسان شناسی مطرح شد. دو مولفه تشکیل دهنده این نظریه، نیازها و نهادها است. مولفه اول شامل احتیاجات ابتدایی هر انسانی است و مولفه دوم شامل نیازهای والاتر مثل هنر و فرهنگ است. ابورجینال، به بومیان و ساکنان اولیه هر جغرافیایی گفته می‌شود. بومیان اولیه استرالیا ضمن حفظ اصالت هنر خویش، باعث تاثیرگذاری روی هنر معاصر استرالیا نیز شده‌اند. فرضیه اصلی این تحقیق برآن است که اجزای تشکیل دهنده‌ی نهاد بومیان استرالیا که شامل هنر، شغل و مذهب ایشان است، در چارچوب نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی می‌گنجد و قابل تحلیل و بررسی است. هدف اصلی این پژوهش، ضمن تحلیل کاربردی هنر بومیان استرالیایی، یافتن رابطه‌ای بین نهاد و نیاز در هنر و فرهنگ ایشان با توجه به مولفه‌های کارکردگرایی است. این جستار پژوهشی کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی، داده‌های اسنادی را با هدف معرفی و بازنمایی هنر ابورجینال‌های استرالیایی در چارچوب کارکردگرایی مورد پژوهش و پردازش قرار داده است. ابتدا با خوانش نمادها و سمبل‌های نوشتاری ابورجینال‌ها، ضمن معرفی انواع سبک‌های نقاشی ایشان، به تحلیل و توصیف آثار نقاشی آنها پرداخته و روابطی که بین عناصر جزء و کل در هنر نقاشی آنها وجود دارد را با مولفه‌های کارکردگرایی بررسی کرده که پی به همسو بودن آنها می‌بریم. بومیان استرالیا از طریق نقاشی، آرزوها و اهدافشان را متجلی می‌کنند و همین امر، در جهت تداوم و انتقال فرهنگ‌شان عاملی برای پویایی این فرهنگ کهن شده است. هنر در تمام رفتارهای سازمان یافته ابورجینال‌ها، از جمله مراسم آیینی آنها دخیل است. تحلیل سایر هنرهای بومیان، نشانگر آن است که هنر و فرهنگ ایشان همراه با هم ناظر به امر متعالی‌اند. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که هنر بومیان استرالیایی بر طبق نظریه کارکردگرایی، آمیختگی بین اجزاء نهاد که شامل هنر، مذهب و شغل ایشان است را شامل می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis of Australian Aboriginal Art With the approach of Malinowski's theory of functionalism

نویسندگان [English]

  • TAHMINEH JAVEDSOKHAN 1
  • Abolgasem DADVAR 2
  • Zahra Arab 1
1 PhD Candidate, Art Research Department, Kish Azad University, Kish, Iran. (Corresponding Author)
2 Professor, Art Research Department, Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The structure of functionalism was first proposed by Branislav Malinowski in anthropology. The two components of this theory are needs and institutions. The first component includes the basic needs of every human being and the second component includes higher needs such as art and culture. Aboriginal refers to the natives and early inhabitants of any geography. Indigenous Australians, while preserving the originality of their art,have also influenced contemporary Australian art. The main hypothesis of this research is that the components of the Indigenous Australian Institution,which includes their art, occupation and religion, fit into Malinowski's theory of functionalism and can be analyzed. The main purpose of this study,while applied analysis of Australian Indigenous art, is to find a relationship between the institution and the need in their art and culture with respect to the components of functionalism. This is a qualitative research paper that has researched and processed documentary data with a descriptive- analytical method with the aim of introducing and representing the art of Australian original originals in the framework of functionalism.First, by reading the symbols and written symbols of the Aboriginal people,while introducing the types of their painting styles,he analyzes and describes their paintings and examines the relationships between the partial and total elements in their painting art with functionalist components that follow their alignment. Indigenous Australians express their aspirations and goals through painting,and this has become a factor in the dynamism of this ancient culture in order to perpetuate and transmit their culture. Art is involved in all the organized behaviors of the Aboriginal people,including their rituals. The analysis of other indigenous arts shows that their art and culture together observe the transcendent. The results of this study show that Australian Indigenous art,according to functionalist theory,is a fusion of the components of an institution that includes their art,religion and occupation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aboriginal
  • Functionalism
  • Malinowski
  • Institution and Need
  • Australian Art