واکاوی مفهوم و ویژگی‌های خلاقیت در ساختار عودسوز فلزی موزه متروپولیتن (منسوب به جعفربن محمدبن علی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته‌ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران.

2 استادیار، دکترای تخصصی پژوهش هنر، دانشکده‌ هنر، دانشگاه شاهد؛ تهران.

چکیده

هنر فلزکاری دوره سلجوقی از لحاظ کاربردی و ساختار هنری شاخص و برجسته می‌باشد. عودسوز فلزی سلجوقی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک منسوب به جعفربن محمدبن علی فلزکار است و یکی از آثار شاخص و مهم فلزکاری دوران سلجوقی است و یکی از آثار دوران طلایی فلزکاری ایران محسوب می‌شود. همان‌طور که اساس فعالیت‌ها و آفرینش‌های هنری بر خلاقیت استوار است و مفهوم خلاقیت در شاهکارها و آثار شاخص هنری، عامل اصلی ماندگاری و ارزشمندی هنری آن‌ها محسوب می‌شود. امروزه صاحب‌نظران تعاریف متعددی از خلاقیت ارائه کرده‌اند و در این پژوهش 14 تعریف از خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تعاریف و مفاهیم خلاقیت در ساختار عودسوز فلزی موزه متروپولیتن نیویورک است و سؤالاتی که در پژوهش حاضر مطرح شده، شامل این موراد است: 1- عودسوز فلزی موزه متروپولیتن نیویورک چه ویژگی‌هایی بصری‌ای دارد؟ 2- مفاهیم خلاقیت و ویژگی‌های آن چگونه در ساختار عودسوز فلزی موزه متروپولیتن نیویورک بازتاب یافته است؟ برای پاسخ‌گویی به سؤالات ذکر‌شده، اطلاعات و داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی- تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است و متغیر اصلی پژوهش، مفهوم خلاقیت و بررسی بازتاب آن در نمونه موردی عودسوز فلزی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک است و نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد از 14 تعریف ارائه ‌شده برای خلاقیت، 13 تعریف با ویژگی‌های عودسوز فلزی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک مطابقت دارد و یک مورد تعریف آفرینش‌گری از خلاقیت، مطابق با بنیان فکری و بینش اسلامی و مبانی هنر اسلامی نیست. بنابر تعاریف خلاقیت، این وسیله برای رفع یک نیاز روزمره و کاربرد درمانی آن با طراحی نوین و ایده‌ای نو در ساخت و اجرا و با استفاده از تکنیک‌ها و شیوه‌های هنری و فنی مناسب و درخور، نظیر شیوه مشبک‌کاری فلزی، حکاکی و شیوه ساخت بدنه با روش ریخته‌گری به نتیجه‌ای جدید و رهیافتی نوین منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Concept and specifications of Creativity in the Metal Incense burner Structure of the Metropolitan Museum (attributed to Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali)

نویسندگان [English]

  • Sahar Zekavat 1
  • Khashayar Ghazizadeh 2
1 PhD student of Comparative and analytical history of Islamic art, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Seljuk metal Incense burner in the Metropolitan Museum attributed to metalworker Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali is one of the most significant and important works that belongs to the Seljuk period and it is one of the works of the golden age of Persian metalwork. The basis of artistic activities and creations is based on creativity and the concept of creativity in masterpieces and outstanding works of art is the main factor in their permanence. Today, experts have offered several definitions of creativity and in this study, have been studied the 14 definitions of creativity. Therefore, the Purpose of this study is to identify the definitions and concepts of creativity in the metal incense burner structure of the Metropolitan Museum and the questions that are asked include: 1- What are the visual specification of the metal incense burner of the Metropolitan Museum? 2- How are the concepts of creativity and its features reflected in the metal incense burner structure of the Metropolitan Museum? To answer the mentioned questions, library information and documents data have been studied with a descriptive-analytical approach and the main variable of the research is the concept of creativity and its reflection in a case study of a metal incense burner in the Metropolitan Museum and the results show that of the 14 definitions Explained for creativity concept, 13 definitions correspond to the Features of metal incense burner and a Creation definition of creativity is not accordance with the Islamic intellectual foundation and Islamic art Foundation. According to the definitions of creativity, this device has solved a daily need and has had therapeutic usage that with the new design and new ideas in construction and produce, and using appropriate artistic and technical techniques and methods, such as metal pierced, engraving and the method of body construction with casting method has led to new results and modern approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Seljuk metalwork
  • Seljuk Metal Incense burner
  • Metropolitan Museum
  • metalworker Ja'
  • far Ibn Muhammad Ibn Ali