بررسی و تحلیل ویژگی های سوررئالیستی در آثار عکاسی بیل برانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه عکاسی دانشگاه سمنان

چکیده

جنبش سوررئالیسم پس از جنگ جهانی اول در سال 1924 توسط آندره برتون و متاثر از نظریات زیگموند فروید
در باب نیروهای ناخودآگاه ذهن، پایه گذاری شد و از آنجا که فعالان این عرصه به برتری حواس بینایی اعتقادی
راسخ داشتند، عکاسی را ارزشمندترین وسیله ی بیانی جهت کاوش ناخودآگاه بصری انسان و ماهیت انعکاسی
افکار او برمی شمردند. در این مقاله، با اذعان به این امر که فروپاشی هنجارهای رایج و ارایه ی تصویری نامتعارف
از واقعیت یافت شده، از اصول بنیادین ساختار سوررئالیسم است به تحلیل ماهوی و هم ارزی بصری آثار یکی ازهنرمندان نامدار عرصه ی عکاسی قرن بیستم، به نام "بیل برانت" با این نهضت پرداخته شده است که دغدغه ی آثارش در ساحت مداقه ی سوررئالیستی در بدن انسان و حصول به واقعیتی فراتر از عناصر دیداری محض، به وضوح قابل نشان یابی است. برانت، عکاسی است که فارغ از انتخاب موقعیت و مکان مناسب، با تسلط و شناخت تمهیدات عکاسی سوررئالیستی همانند: اثرپذیری نوردهی های گوناگون، فاصله های غیر معمول دوربین و سوژه ، بازنمایی انعکاسهای پدیدار شده و کادر بندیهای نا متعارف و هنجارشکن، جایگاه خود را به عنوان عکاسی که "هنر دیدن" را به کمال آموخته است، به اثبات می رساند. حاصل این جستار، مهر تاییدی است بر این امر که آثار برانت، برآیند خودکاوی ذهنی و تجلی ضمیر ناخودآگاهی است که خوانشی غریب، پیچیده و نامتجانس از واقعیت و قراردادهای ساده بصری که همانا غایت نهایی نگرش سوررئال به پیرامون بوده است را هنرمندانه به منصه ی ظهور در می آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Surrealist Dimension of the Visual Realm in Bill Brandt's Photography

نویسنده [English]

  • mahnaz shabani
Member of Art Faculty, Semnan University
چکیده [English]

Inspired by Freud's notion of the unconscious, the surrealist movement was founded by André Breton after World War I in 1924. Since the surrealists put particular emphasis on the dominance of visual faculty over other human senses, they had high regard for photography as an invaluable means of expression that could help reveal the visual unconscious as well as the reflective nature of human thoughts. In view of the fact that disintegration of prevalent norms and presentation of an extraordinary image of the perceived reality is one of the fundamental principles of surrealism, this paper seeks to analyze the visual dimension of the works of Bill Brandt, a well-known photographer of the 20th century, whose surrealist concerns are clearly visible in his close inspection of human body as well as in his attempts at obtaining a reality that is above purely visual elements. Apart from selecting the proper location and time, Brandt proves his thorough understanding of 'the art of seeing' by a full command of surrealist techniques of photography such as the effects of different exposures, unusual distance between the camera and the subject, representation of visible reflections, and iconoclastic framings. Reflecting on the visual structure and extracting the inner themes of this photographer's works and, consequently, deciphering their profound impact on the audience, has forced the researcher to search for a much more original perspective with an implicit reference to his works. this research, the equivalence and contemplative similarity of his works with the thoughts of the Surrealism movement and their dominant action and definite theme have been examined. Although a tangible and close relationship with the original work is a conventional and necessary approach to establish an efficient flow of thought and organize the interpretations, but the lack of access to this possibility and the limitation of referable sources, has caused the scope of analysis and substantive effects of this artist. The result of personal thoughts and based on internal menus, continuous periodic studies and mental archives to be written. Also, there has been a lot of effort to synchronize images with adjacent documentary theories.
The proposed interpretations will be better and deeper understood and the scope of the mentioned references and references will be clearly revealed.The conclusion of the paper is evidence of the fact that Brandt's works result from deep self-examinations of the mind and the unconscious which make possible strange, sophisticated, and heterogeneous readings of reality and simple visual conventions. .this is the ultimate goal of surrealism in perceiving the surrounding environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "surrealism"
  • "the unconscious"
  • "surrealist photography"
  • "Bill Brandt"