تحلیل گفتمان تمبرهای پستی با موضوع فرهنگی در دو دوره ی پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

تمبر پستی عنصری تصویری است، که تصاویر بر روی آن دیدگاه های رسمی هر حکومتی را پیرامون مسائل گوناگون بیان می کند، و گفتمان های قدرت موجود در جامعه را در لایه های پنهان و آشکار این عناصر تصویری نشان می دهد. این عنصر بصری با بهره گیری از زبان تصویر بازنمود دقیقی از فرهنگ جامعه می باشد و خوانش آن نیازمند شناختی درست از رابطه ی بین سطوح زبانی( صورت و محتوا )دارد.
   تحلیل گفتمان رابطه میان جامعه، قدرت و ایدئولوژی را به وسیله آشکار کردن شاخصه های گفتمان مدار نمایان می کند؛ و بر این تاکید دارد که جامعه چیزی نیست مگر تشکیل شده از گفتمان های گوناگون. از این رو هر کشوری برای متمایز کردن خود با دیگران به برجسته کردن نمادهایی که بیانگر ایدئولوژی جامعه خود بوده، پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و از نوع کیفی با هدف شناسایی محورهای گفتمانی رایج در تمبرهای فرهنگی دو دوره از تاریخ ایران( حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی )و ساز و کارهای گفتمان قدرت در آن ها از نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه در خوانش تمبرها بهره گرفته، و با بررسی این عناصر تصویری_ نوشتاری در تلاش است تا دریابد که چگونه تمبرها با بهره گیری از مولفه های فرهنگی و جامعه شناختی، ایدئولوژی حاکم بر هر دوره ای را به عنوان فرهنگ غالب و مسلّم به تصویر می کشند. نتیجه نیز بیانگر این می باشد که در تمبرهای سیاسی و فرهنگی همواره مولفه های گفتمانی رابطه ای مستقیم با ایدئولوژی و قدرت دارند؛ و با بررسی این ساختار ها می توان گفت گفتمان غالب در دوران پهلوی ، گفتمان باستان گرایی، قدرت شاه و بازتولید هویت های فرهنگی و ملی در قالبی نو بوده؛ و در دوره جمهوری اسلامی نیز گفتمان اسلام، شهادت و حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of postal stamps with cultural theme in two periods of Pahlavi and the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Fattene Mahmoodi 1
  • Fateme Yazdani 2
1 Associate Professor, Department of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
2 M.A. Student, Department of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Discourse analysis of postal stamps with cultural theme in two periods of
Pahlavi and the Islamic Republic of Iran

The postal stamp is a visual element, in which the pictures express the official views of each government on various matters and easily showcase the discourses of power in society in both covert and overt layers of these visual elements. This visual element uses image language to accurately represent the culture of society.
Discourse analysis reveals the relationship between society, authority and ideology by revealing discourse-oriented indicators, emphasizes that society is nothing but a composition of different discourses; Therefore, in order to distinguish itself from others, each country has highlighted the symbols that express the ideology of its society. This research asks the question of what discourse basis are in the cultural themed postal stamps of the Pahlavi period and the Islamic Republic of Iran? And also what discourse could hegemonicize itself in these stamps and exclude or marginalize other discourses? By using descriptive, analytical, comparative and qualitative methods with the aim of identifying the common discourse basis in the cultural themed stamps of these two periods and the mechanisms of power discourse in them, the theory of Laclau and Mouffe discourse analysis in studying this stamps has been used. The result also indicates that In cultural stamps, discourse factors have a direct relationship with ideology and authority. By examining these structures, it can be said in the cultural stamps of the Pahlavi era, the dominant discourses are the discourse of antiquarian values, the power of the King and the rebranding of cultural and national identities in a new format; And dominant discourses in the period of the Islamic Republic are, the discourse of Islam, martyrdom and preservation of Islamic and revolutionary values.
And dominant discourses in the period of the Islamic Republic are, the discourse of Islam, martyrdom and preservation of Islamic and revolutionary values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stamp
  • Discourse Analysis
  • Laclau and Mouffe
  • authority Discourse
  • Pahlavi era
  • Islamic Republic