بررسی سیر تطور مبلمان نشیمن و تأتیرات فرهنگی بر روی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از این پژوهش، تحقیق و بررسی شاخصه‌ها و سنتهای فرهنگی مردم ایران در ارتباط با روش استراحت در منزل و ملزومات مورد استفاده در این رابطه و سیر تطور در فرم مبلمان و چگونگی تأثیر پذیری این تغییرات از فرهنگ مردم ایران است. در واقع آنچه که تا کنون در مورد مبلمان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس مبلمانی بوده که از فرهنگ غرب به کشور ایران وارد شده است و تا کنون به مبلمانی که بر اساس فرهنگ این مرز و بوم شکل گرفته شده باشد پرداخته نشده است، لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و اطلاعات تاریخی مربوط به نوع و نحوه استفاده از مبلمان نشیمن و نگاه به شاخصه های زیبایی شناسی مورد استفاده در ملزومات و اثاثیه های منازل مردم از زمان هخامنشیان تا دروران قاجاریه که بدلیل ارتباطات وسیع ایرانیان با غرب منجر به ورود مبلمان غربی گردید، به استخراج معیارهایی پرداخته شدکه منتج به نتایج مورد نیاز برای معیارهای طراحی گردید که با استفاده از این معیارها می‌توان مبلمان نشیمن با مشخصه ظاهری ایرانی بودن و دیگر معیارهای لازم طراحی گردد. در این روش با استفاده از تصاویر نقوش برجسته معماری و مهرها در پیش از اسلام و نیز نقوش سفالینه‌ها و نقاشی‌های پس از اسلام به بررسی فرم و تغییرات مبلمان مورد استفاده مردمان آن زمان پرداخته شد و تحلیل ارتباطات بین فرم مبل و رفتار نشستن استفاده‌گران منتج به یافته‌هایی گردید که می‌توان از آنها در راستای طراحی مبلمان با خصیصه‌های فرهنگی ایرانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Evolution of Living Room Furniture under the effects of Cultural Influences in Iran

نویسنده [English]

  • Farhad AleAli
Industrial design department, Art Faculty, Semnan University
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the characteristics and cultural traditions of the Iranian people regarding the method of rest at home and the requirements used in this regard and the evolution in furniture form and to know how these changes are influenced by the Iranian people's culture. What has been studied about furniture in Iran has been based on the furniture that has been imported from the western culture to Iran and so far has not been addressed to the furniture formed on the basis of the culture of this border and the canvas, therefore in this research, using descriptive research method and historical information regarding the type and manner of using the living room furniture and looking at the aesthetic features used in the necessities and furniture of the houses of the people from the Achaemenids to the Qajar era, due to the wide association of Iranians with the West that led to the entry of western furniture, would help us to derive the criteria that resulted in the required results for design criteria, as using these criteria, a living room with an apparent appearance of Iranianship and other necessary criteria can be designed. In this method, using the images of pre-Islamic architectural designs and the pictures on the seals, as well as the designs of pottery and post-Islamic paintings, the form and furniture changes used by the people of that time were studied and the analysis of the relationship between the form of furniture and Sitting behavior of users has led to findings that can be used to design furniture with Iranian cultural features. All these criteria should, of course, be adapted to the anthropometric and ergonomic standards of Iranians in order to achieve the ultimate comfort and acceptability in Iranian furniture designs which requires more research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial design
  • Iranian furniture
  • Iranian culture
  • Sitting behavior