بررسی مضامین کتیبه‌ی ستایش پروردگار در صفحه عنوان کتاب‌های چاپ سنگیِ فارسی و عربی چاپخانه‌ی مُنشی‌نِوَل‌کِشور در قرن 19 و 20 میلادی در هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر

2 گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

چاپخانه‌ی مُنشی‌نِوَل‌کِشور در هندوستان به دلیل گردآوری و چاپ بسیاری از کتاب‌های فارسی و اسلامی و برطرف نمودن نیاز بسیاری از کشورهای مسلمان در جهان و شبه قاره‌هند بسیار مورد اهمیت بوده و همواره نام و یاد مُنشی‌نِوَل‌کِشور در عالم چاپ در دنیا می‌درخشد.از دهه‌ی 1840 میلادی شیوه‌ی نوینی در چاپ سنگی کتاب‌ها در هند به‌وجودآمد.این شیوه مبتنی بر طراحی صفحه عنوان در قالب کتیبه‌ها، همراه با ویژگی‌هایی شاخص است،که همچون یک اثر هنری مجرد حائز اهمیت بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مضامین و محتوای کتیبه‌ی ستایش پروردگار به عنوان بخشی از تزیینِات صفحه عنوان در کتاب‌های فارسی و عربی چاپخانۀ مُنشی‌نِوَل‌کِشور انجام گرفته است.پرسشهای پژوهش عبارتند از:الف: محتوای کتیبه‌ی ستایش پروردگار در صفحه‌ عنوان کتاب‌های فارسی و عربی چاپخانه‌ی منشی‌نول‌کِشور چیست؟ب: چه رابطه‌ای میان محتوای کتیبه‌ی ستایش پروردگار در کتاب‌های فارسی و عربی چاپخانه‌ی منشی‌نول‌کِشور وجود دارد؟ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی وبا بهرهگیری از منابع کتابخانه ای تصویربرداری انجام شده است. جامعه پژوهش مشتمل بر20 تصویر است که به صورت غیر احتمالی برگزیده شده است.نتایج پژوهش گویای این است که کتیبه‌های ستایش پروردگار در کتاب‌های عربی تماماً شامل آیه‌های قرآن است که می‌توان به تنوع بی‌شمار و درایت به پیام مندرج در رابطه با کتاب اذعان داشت.در کتاب‌های فارسی عبارات ستایش پروردگار به زبان فارسی و جملاتی ادیبانه به‌کاررفته که باتوجه به موضوع و محتوای کتاب بر جنبه‌ی زیباشناختی و نفاست صفحات افزوده است.علاوه بر آن ظرافت موجود در ساختار عبارت کتیبه،به دلیل مهارت کاتب در طراحی منسجم حروف و ریتم آرام و چشم‌نواز و ایجاد فضای مثالی و خیالی قابل تحسین است. همچنین در خصوص محتوای کتیبه‌ی ستایش پروردگار آیه‌های قرآن علاوه بر کتاب‌های عربی در کتاب‌های فارسی نیز دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on The Inscriptions of Praising God in The Title Pages of Persian and Arabic Lithographic Books of Munshi Nawal Kishore Publication During 19th and 20th Centuries in India

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Jalaei 1
  • Seyed Reza Hosseini 2
1 M.A in Art research
2 Faculty of art, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Munshi Nawal Kishore's publication is an important center in India due to collecting and publishing many Persian and Islamic books and resolving the needs of many Muslim countries in the world and the Indian subcontinent. The name of its founder, Munshi Nawal Kishore, is always glorified in world of publications around the world. Since the 1840s a new style of lithography was created in India. This style is based on designing a title page, in the form of inscriptions, with significant features that make the page as valuable as a work of art. Thus, in this article, we aim to study the text of inscriptions with the content of praising God as a part of the title page's decoration in the Persian and Arabic books of Munshi Nawal Kishore publication. The article uses a descriptive-analytical method and library-based research has been carried out through careful analysis of the existing literature. The findings reveal that the inscriptions praising God in Arabic manuscripts only encompass Quranic verses and contain a variety of verses that is related to the message of the books. In the Persian books, on the other hand, the praising God is inscribed in Persian literary sentences which, based on the content and subject of the book, have added to the aesthetic aspects of the pages. Also, the elegance of the phrase structure of the inscriptions is admirable due to the skill of scribes in designing the letters’ composition coherently and its gentle and eye-catching rhythm as well as creating an imaginary and ethereal space. In addition to the Arabic books, the Quranic verses are used in Persian books, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithography
  • Munshi Newal Kishore
  • India
  • Title pages
  • Inscriptions