بررسی تاثیر بودیسم و خاستگاه واژه لحظه قطعی در آثار هانری کارتیه برسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه عکاسی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان،سمنان،ایران.

2 مربی، گروه عکاسی، دانشکده هنر،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

چکیده

چکیده
«لحظۀ قطعی» نظریۀ زیبایی شناسی هانری کارتیه برسون است که در سال 1952 با چاپ کتابی با همین نام منتشر شده است و کشف و شهودی ادراکی از آموزه های بودیسم است بنابر این هانری کارتیه برسون  نیز با انتشار کتابی مصور توانست معنی ومفهوم «لحظه قطعی» را بسط و گسترش دهد. در این نظریه برسون معتقد است که عکاس برای عکس گرفتن باید جذب واقعه شود و در مرکز وقایع قرار گیرد. در این صورت واقعه، همه ضرباهنگ ساختار همان شکل را به خود می گیرد و اگر عکاس بتواند این لحظه را دریابد لحظۀ قطعی را دریافته است. از نکات مهم و مورد تاکید برسون هماهنگی شکل و محتوا در یک لحظه است. آنچه موکد است اینکه  که  عوا مل مهمی از ذن بودیسم بر نظریه «لحظه قطعی» موثر بوده است که در این پژو هش به آن پرداخته می شود. و فرض بر آن است که اکااکسانا یا همان زمان حال جاودانه خاستگاه اصلی نظریه  لحظه قطعی برسون بوده است. روش انجام این پژوهش  نوع پژوهش توصیفی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی است و در صدد آن است که از مطالب آن به خاستگاه دقیق لحظه قطعی دست یافته و عوامل متنوعی که بر تفکرات برسون موثر بوده اند را مورد برسی قرار دهد. نتایج حاکی از این پژوهش مبین آن است که  مولفه هایی از قبیل سورئالیسم، تجربیات برسون در فیلمسازی و کارگردانی سینما، کشف و شهود و دریافتهای درونی، آموزه های وی از نقاشی، تفکرات آندره کرتژ و نظریه «لحظه دقیق» وی بر برسون بسیار تاثیر گذار بوده و به ویژه آموزه های بودیسم که مهمترین منشا عبارت «لحظه قطعی» بوده است ، برگرفته از اکاکسانا یا به تعبیری در تفکرات غربی همان زمان حال جاودانه است. همچنین لازم به ذکر است که عنوان the decisive moment یا همان واژه «لحظه قطعی» توسط ناشر کتاب برسون در سال 1952 نام گذاری شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Buddhism influence and origin the decisive moment term in Henty Cartier Bresson photos

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mardaniaghdam 1
  • Mahnaz Shabani 2
1 Instructor,Department of Photography ,Faculty of Art, Semnan University,Semnan,Iran
2 Instructor,Department of Photography ,Faculty of Art, Semnan University,Semnan,Iran
چکیده [English]

The decisive moment is the theory of aesthetic by Henry Cartier Bresson which is published in 1952 by the publication of the book by the same title. intuition and perception is the Buddhism doctrine so Bresson by the publishing the pictorial book could worst and widespread the concept of the decisive moment. In this theory Bresson believes by the event for taking a picture and be located in the center of the incident. In this events all the rhythms of structure would get the same shape and if the photographer could discover this moment would be able to apperceive the decisive moment. The method of doing this research is descriptive and library and is willing to reach the exact concept of decisive moment and review the variety of agents that influenced Bresson attitude. The result of research claims that the factors such as surrealism, film making, Andre Kertsz attitude were very effective and especially the Buddhism doctrine was the main source of the decisive moment which is taken from Ekaksana interpreted as immortal present moment.The decisive moment is the theory of aesthetic by Henry Cartier Bresson which is published in 1952 by the publication of the book by the same title. intuition and perception is the Buddhism doctrine so Bresson by the publishing the pictorial book could worst and widespread the concept of the decisive moment. In this theory Bresson believes by the event for taking a picture and be located in the center of the incident. In this events all the rhythms of structure would get the same shape and if the photographer could discover this moment would be able to apperceive the decisive moment. The method of doing this research is descriptive and library and is willing to reach the exact concept of decisive moment and review the variety of agents that influenced Bresson attitude. The result of research claims that the factors such as surrealism, film making, Andre Kertsz attitude were very effective and especially the Buddhism doctrine was the main source of the decisive moment which is taken from Ekaksana interpreted as immortal present moment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The keyword: the decisive moment
  • Buddhism
  • Henry Cartier Bresson
  • Ekaksana
  • the immortal present moment