معاشرت در محلات معاصر ایران برمبنای سبک زندگی اسلامی (نمونه‌ موردی: 3 محله در شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مقطع دکتری شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

در دوران معاصر تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی و کالبدی محلات شده، بگونه‌ای که با ظهور طرحهای توسعه شهری، محلات صرفاً به یک واحد تقسیمات شهری براساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله‌ای تبدیل گردیده‌اند. در این پژوهش با فرض تفاوت نوع معاشرت به تناسب ویژگی‌های مختلف ساختاری محله، بترتیب در سه محلة نوساز، تاریخی و بافت فرسوده، شامل شالمان؛ سرتپوله؛ نایسر جهت موردپژوهی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش‌های تحلیل محتوای متون، پیمایشی و مفاهمه‌ای است که براساس آن حضور در سطح محلات، استفاده از پرسشنامة 24 سوالی و مصاحبه با مردم انجام می‌شود. در تحلیل پرسشنامه از نرم‌افزار Spss16 بهره گرفته می‌شود.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در روابط همسایگی هر سه زیرمجموعة حسن معاشرت یعنی، «مشارکت، کرامت و فضیلت»، به نسبت‌های متفاوتی وجود دارند، فقط سطح برقراری روابط، چگونگی آنها، نحوة گستردگی روابط و ... است که می‌تواند تحت تأثیر ویژگی‌های محله تعریف شود و مؤید این مساله است که عوامل غیراجتماعی در چگونگی برقراری معاشرت تأثیرگذار می‌باشد.
در دوران معاصر تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری موجب از بین رفتن انسجام اجتماعی و کالبدی محلات شده، بگونه‌ای که با ظهور طرح-های توسعه شهری، محلات صرفاً به یک واحد تقسیمات شهری براساس جمعیت و برخورداری از خدمات پایه محله‌ای تبدیل گردیده‌اند. در این پژوهش با فرض تفاوت نوع معاشرت به تناسب ویژگی‌های مختلف ساختاری محله، بترتیب در سه محلة نوساز، تاریخی و بافت فرسوده، شامل شالمان؛ سرتپوله؛ نایسر جهت موردپژوهی انتخاب شدند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است که 1. جلوة حسن معاشرت در محلات سنتی و معاصر ایران چیست؟ 2.شیوه‌های مداخله در جهت ارتقای معاشرتِ اَحسن ساکنین محلات شهری کدامند؟.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the concept of good fellowship in contemporary Iranian neighborhoods based on the Islamic lifestyle (Case study: 3 neighborhoods in Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • kasra ketabollahi 1
  • Azita Balali Oskoyi 2
  • Morteza Mirgholami 2
1 PhD researcher in Islamic Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, East Azerbaijan, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, East Azerbaijan, Iran
چکیده [English]

In the contemporary era of centralism in the structure of urban management, economic and social changes and developments have caused the loss of social and physical cohesion of neighborhoods, so that with the emergence of urban development plans, neighborhoods are simply a unit of urban divisions based on population and enjoyment. Basic neighborhood services have become. In this study, assuming the difference in the type of association according to different economic / social / physical characteristics in different neighborhoods, respectively, in three neighborhoods, newly built, historical and dilapidated, including Shalman (newly built, density of 6 floors); Head (historical, density of 2 floors); Nisser (informal settlement, with a density of 2 floors) were selected for the case study.
The method used in this research is a combination of content analysis methods, surveys and conversations, based on which attendance at the neighborhood level, using a 24-question questionnaire and interviewing people is done. Spss 16 software is used in the analysis of the questionnaire.
The results of this study show that in neighborhood relations, all three subsets of good fellowship, ie, "participation, dignity and virtue", exist in different proportions, only the level of establishing relationships, how they are, how the relationship is extensive, and so on. Which can be defined under the influence of neighborhood characteristics and confirms that antisocial factors affect how to socialize.
In the contemporary era of centralism in the structure of urban management, economic and social changes and developments have caused the loss of social and physical cohesion of neighborhoods, so that with the emergence of urban development plans, neighborhoods are simply a unit of urban divisions based on population and enjoyment. Basic neighborhood services have become. In this study, assuming the difference in the type of association according to different economic / social / physical characteristics in different neighborhoods, respectively, in three neighborhoods, newly built, historical and dilapidated, including Shalman (newly built, density of 6 floors); Head (historical, density of 2 floors); Nisser (informal settlement, with a density of 2 floors) were selected for the case study.
The method used in this research is a combination of content analysis methods, surveys and conversations, based on which attendance at the neighborhood level, using a 24-question questionnaire and interviewing people is done. Spss 16 software is used in the analysis of the questionnaire.
The results of this study show that in neighborhood relations, all three subsets of good fellowship, ie, "participation, dignity and virtue", exist in different proportions, only the level of establishing relationships, how they are, how the relationship is extensive, and so on. Which can be defined under the influence of neighborhood characteristics and confirms that antisocial factors affect how to socialize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifestyle
  • biography
  • Social Relation
  • good company
  • neighborhood
  • Sanandaj