بازاندیشی مسئله‌ی ارتباط میان رسانه و هنرهای جدید براساس نظریات ژان بودریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد

2 استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

چکیده

در غرب، از نیمه‌ی قرن بیستم به بعد، با حذف شدن پسوند «ایسم» از عنوان شاخه‌های مختلف هنری و افزوده شدن پسوند «آرت» به آن‌ها، مرز مشخص میان هنرهای تجسمی، نمایشی، موسیقی و غیره از میان رفت و «هنرهای جدید» عنوانی کلی برای توضیح این بخش از تاریخ هنر با مشخصه‌ی یاد شده است. در هنرهای جدید از یکسو، با بکارگیری فناوری‌های نوین، شاخه‌ها و شکل‌های جدیدی از هنر به‌وجود آمده و از سوی دیگر رسانه از طریق انتشار آثار هنری و ارتباط هنرمندان و مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی، بر جهان هنر تأثیرگذار بوده است. سیطره‌ی گسترده رسانه در زیست انسان، منجر به تلاش سیری‌ناپذیر انسان برای مصرف و مصرف شدن توسط رسانه شده است. بنابراین هنرهای جدید و رسانه‌های عصر ارتباطات، هم‌پیوند یکدیگرند. در این مقاله باهدف گشودن دریچه‌ی تازه‌ای جهت خوانش و فهم‌پذیری جریان‌های هنری معاصر ازطریق انطباق نظریات بودریار با هنرهای جدید، تلاش شده تا به این مسئله‌ پاسخ داده شود که ارتباط میان رسانه و هنرهای جدید از منظر شکل‌گیری گفتمان‌های زیباشناسانه‌ی پنهان، سلطه‌ی رسانه از طریق فراواقعیت و بی‌معنایی و سازوکارهای نظام سرمایه‌داری بر جهان هنر، چگونه قابل صورت‌بندی است؟ در این راستا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، از مباحث بنیادی مطرح شده در نظریه‌ی ژان بودریار در خصوص رسانه بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در این پارادایم شکل‌گرفته، مفاهیم مطرح‌شده توسط بودریار را می‌توان در آثار هنری جدید نیز مشاهده کرد؛ به‌ویژه زمانی‌که گویی هنرهای جدید به‌مثابه‌ی یک رسانه ظاهر می‌شوند. بحث بودریار در خصوص فروریزش دو قطب مقابل و در نتیجه‌ی آن رسیدن به جهان بی‌معنایی که این وضعیت هرگونه عنصر سرکشی و طغیان را خنثی و نقد را ناممکن می‌کند، اگرچه در یک زمینه‌ی سیاسی مطرح شده اما روندهایی را در جریان هنرهای جدید را می‌توان برمبنای این نظریه مورد مطالعه و تحلیل قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rethinking the relationship between media and the new arts based on the ideas of Gean Baudrillard

نویسندگان [English]

  • Saeid Akhavani 1
  • Ahmad Nadalian 2
1 PhD student in Art Research, Shahed University
2 Assistant Professor, Faculty of Arts, Shahed University
چکیده [English]

In the West, from the middle of the 20th century onwards, with the removal of the suffix "Ism" from the titles of various art branches and the addition of the suffix "Art" to them, a clear boundary between visual arts, performing arts, music, etc. Transition and "new arts" is a general title to explain this part of art history with the mentioned characteristics. In the new arts, on the one hand, with the use of new technologies, new branches and forms of art have emerged, and on the other hand, the media through the publication of works of art and communication between artists and audiences in social networks, on the world. Art has been influential. The widespread dominance of media in human life has led to the insatiable effort of humans to consume and be consumed by the media. Therefore, the new arts and the media of the communication age are connected to each other. In this article, with the aim of opening a new window for the reading and understanding of contemporary artistic trends by adapting Baudrillard's theories to new arts, an attempt has been made to answer the question that the relationship between media and new arts from the perspective of form How can the capture of hidden aesthetic discourses, the dominance of the media through hyperreality and meaninglessness, and the mechanisms of the capitalist system over the world of art be formulated? In this regard, by using the descriptive-analytical method, the fundamental issues raised in the theory of Jean Baudrillard regarding the media have been used. The results of this research showed that in this formed paradigm, the concepts proposed by Baudrillard can also be seen in new works of art; Especially when new arts appear as a medium. Baudrillard's discussion about the collapse of two opposite poles and as a result reaching a meaningless world that this situation neutralizes any element of rebellion and rebellion and makes criticism impossible, although it was raised in a political context, but it shows some trends. In the current of new arts, it can be studied and analyzed based on this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Arts
  • Media
  • Hyperreality
  • Simulation
  • Gean Baudrillard