پارادایم‌های کاربردی در پژوهش هنر (اپیستمولوژی، آنتولوژی، متدولوژی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر پردیس دانشگاه آزاد کیش ایران

2 گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران

چکیده

پارادایم، در مفروضات فلسفی و مفهومی به‌منظور شناخت دقیق از مواضع تحقیق کاربرد دارد که مجموعه‌ای از جهان‌بینی و باورهای محقق را تعریف می‌کند و نیز با معانی‌ای همچون الگو و چارچوب فکری فرهنگی همسان است. پارادایم در تحقیق، همانند ستون منطقی است که چارچوب پژوهش را در بر دارد و حامی ابعاد فکری و طراحی تحقیق پژوهشگر تا انتهای مسیر است. اهمیت پارادایم در تحقیق به اندازه‌ای است که در تمام مراحل پژوهش که با طرح عنوان و سپس طرح تحقیقاتی شروع می‌شود، تا انتهای مسیر تحقیق، پژوهشگر را همراهی می‌کند؛ به‌طوری که اگر پژوهشی پارادایم و طرح و الگوی تحقیقاتی ضعیف یا ناکارآمدی داشته باشد، به گسست حلقه‌های زنجیروار عناصر تحقیق منجر می‌شود. این ‌پژوهش، تلاش دارد تا ارکان اصلی پارادایم را در چهار بُعد معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، روش‌شناسی و اصل‌شناسی به عنوان مساله پژوهش تحلیل نماید. پژوهش‌های مشابه از سه بُعد ارکان پارادایم استفاده کرده و بُعد اصل‌شناسی را مورد بررسی قرار نداده‌اند. همچنین در زیرمجموعۀ مواضع اصلی، به انواع پارادایم که عبارت‌اند از: اثبات‌گرا، پسااثبات‌گرا، انتقادی، تفسیری، فمنیسم، پست‌مدرن، تئوری آشوب و پراگماتیسم نیز پرداخته خواهد شد. هدف پژوهش آن است که ضمن معرفی پارادایم‌های موجود در انواع تحقیقات کیفی و کمّی، واژۀ پارادایم را در حوزۀ هنر نیز تعمیم دهد. همچنین پارادایم‌هایی که در حوزۀ هنر، دارای بیشترین کاربرد و بهترین نتیجه هستند را تبیین کند. فرضیۀ اصلی این تحقیق آن است که پارادایم‌های فلسفی، کاربردی‌ترین الگو برای تحقیقات در حوزۀ هنر است. این تحقیق، پژوهشی کیفی است که کار تحقیقاتی در آن کاربردی- نظری و روش تحقیق آن تماتیک است. جمع‌آوری داده‌ها به روش اسنادی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، تولد پارادایمی نو در باب هنر و نیز معرفی مسیری کوتاه و کاربردی در انواع تحقیقات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applied Paradigms in Art Research (Epistemology, Ontology, Methodology)

نویسندگان [English]

  • TAHMINEH JAVEDSOKHAN 1
  • Abolfazl Davodiroknabadi 2
  • زهرا arab 1
1 PhD student in Art Research, Kish Azad University, Iran
2 Department of Design and Clothing, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The paradigm is used in philosophical and conceptual assumptions to accurately identify research positions, which define a set of researchers’ worldviews and beliefs and is consistent with meanings such as cultural thought patterns and framework. The importance of the paradigm in research is like a logical pillar that contains the research framework and supports the intellectual dimensions and design of the researcher's research to the end of the road. This research will analyze the main pillars of the paradigm in four dimensions: epistemology, ontology, methodology, and originality, while similar studies use the three dimensions of the paradigm pillars. They do, while similar studies use the three dimensions of the pillars of the paradigm, also in the subset of the main positions to the types of paradigms, which are: positivism, post-positivism, critical, and interpretive. Feminism, Postmodern Chaos Theory, Pragmatism. This paper tries to introduce the paradigms in various qualitative and quantitative research, to generalize the term paradigm in the field of art, and also to explain the paradigms that are most used in the field of art and have the best results. This research is qualitative research in which the research work is applied-theoretical and its research method is thematic analysis. Also, data collection has been done by documentary method. The results of this research are the birth of a new paradigm about art and also the introduction of a short and practical model in various research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic Analysis
  • Theology
  • Methodology
  • Epistemology
  • Ontology
  • Art