شهر معلول (ارزیابی میزان معلولیت محله‌های شهر مطالعه موردی: سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بشر از گذشته تا کنون با انواع معلولیت، ناتوانی و محدودیت‌ها مواجه بوده است. با توجه به افزایش جمعیت و در پی آن افزایش شهرنشینی، امروزه از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیریت شهری مسئله‌ی معلولیت شهرهاست. شهر معلول به شهری گفته می شود که مناسب استفاده‌ی تمامی افراد جامعه نباشد و همگان به راحتی نتوانند از معابر، حمل و نقل، اماکن خدماتی و سایر فضاهای آن استفاده کنند که بخش بزرگی از این معلولیت متوجه شهر و مدیریت شهری می‌شود و اگر از الان فکری برای فراهم کردن حیات شهری مطلوب افراد دارای معلولیت نشود، به معلولیت و ناکارامدی شهرها دامن زده خواهد شد و فاصله نیز تا عدالت شهری زیاد خواهد شد. به همین خاطر معلولیت شهری به عنوان مسئله‌ی پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی و تدقیق شاخص‌های سنجش معلولیت شهر و همچنین ارزیابی معلولیت تمامی محله‌های شهر سمنان است که فرضیه‌ی پژوهش، معلولیت بیشتر در محلات پیرامونی و معلولیت کمتر در محلات میانی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. اطلاعات وارد شده در نرم افزار SPSS منجر به ایجاد 6 عامل برای سنجش میزان معلولیت شهر شده است. شاخص‌هایی که باعث ضعف این محلات شده اند نیز مشخص گردید. توزیع فضایی معلولیت محله‌ها و همچنین محله‌هایی که به توجه بیشتری نیاز دارند به صورت نقشه به نمایش در آمد. با توجه به توزیع فضایی، در مورد شهر سمنان اینطور می‌توان نتیجه گرفت که به طور کلی معلولیت محله‌هایی که در مرکز شهر قرار دارند نسبت به محله-هایی که در پیرامون شهر واقع شده اند کمتر است و می‌توان گفت که تا کنون توجه بیشتری به محلات مرکزی شده است و به محلات پیرامونی رسیدگی کمتری شده است. در آخر نیز پیشنهادهایی برای کاهش معلولیت شهرها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Disabled City: Assessing the Level of Disability in City Neighborhoods (Case Study: Semnan City)

نویسنده [English]

  • Alireza Molaei
M.A., School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran. (Graduated Student)
چکیده [English]

Human beings have been encountered with different kind of disabilities, inabilities, and restrictions. According to increase of population and urbanism, urban disability is one of the most challenging issues. Disabled city is a kind of city which is not proper for all the people in society and people could not be able to avail themselves of pathways, transportation, facilities and other things. In fact, the most crucial part of this problem is due to city and urban management. According to the World Health Organization and the World Bank, 15% of the world’s population live with some type of impairment or disability and according to predictions, almost one billion of urban will have had disabled dwellers by 2050 that 80 percent of them would live in developing countries and if we do not think about providing the desired urban life for these people from now on, we will increase the disability and inefficiency of cities and we will move away from urban justice. The purpose of this study is to identify and verify the indicators of measuring disability in the city and assess the disability of all neighborhoods of Semnan, which is considered with the assumption of more disability in the surrounding areas and less disability in the middle neighborhoods. The method of this research is descriptive-analytical. The required information was collected through documentary-library sources and questionnaire tools so that first by studying the available documents, the quality of urban life indicators of people with disabilities were extracted from various sources, then, the required information of different neighborhoods of the case study was collected through questionnaires distributed among people with disabilities. Then, this information was entered into SPSS software, which led to 6 factors to measure the degree of disability in the city. Moreover, the factors which led to the weakness of the neighborhood were identified. There are the factors which improve urban management in order to bring weakness into light and try to reduce and weaken them. Moreover, the neighborhoods need to be paid more attention, were shown as a map and the suggestions were made to reduce the disabilities of the cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban planning
  • urbanism
  • People with disabilities
  • semnan
  • quality of urban life