ضرورت پرورش طراحان صنایع دستی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر، گروه صنایع دستی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه اراک، اراک. ایران. (نویسندۀ مسئول)

2 مربی، گروه فرش، دانشکدۀ هنر، دانشگاه اراک، اراک. ایران.

3 مربی،گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

صنایع دستی با حیطه‌های گسترده‌ای ازجمله هویت، فرهنگ، اقلیم، مذهب، اقتصاد و کارآفرینی در ارتباط است. مساله آموزش نیز ازجمله مؤلفه‌هایی است که از گذشته‌های دور، در روند توسعه و رشد صنایع دستی مؤثر بوده است. امروزه آموزش عالی صنایع دستی، پیشگام تربیت نیروهای متخصص جهت رفع نیازهای این حوزه است. به‌طور عام، برخی آسیب‌ها و نیازها و تمرکزنداشتن بر آن‌ها، روند کارآمدی برخی رشته‌های دانشگاهی را کاهش داده است. به‌طور خاص، در صنایع دستی، نگاه تخصصی به بحث طراحی و الزامات آن، برای جلوگیری از رکود هنرها و توسعۀ صنایع دستی، ازجمله نکاتی است که کمتر به آن توجه شده است. فرض بر آن است که مؤلفۀ طراحی صنایع دستی، ازجمله عوامل ضروری و تأثیرگذار بر آموزش و توسعۀ صنایع دستی است. هدف از پژوهش عبارت است از اینکه با تأکید بر جنبه‌هایی از اهمیت طراحی در صنایع دستی و الزامات نگاه تخصصی به آن، ضرورت پرورش طراحان صنایع دستی بررسی و ارزیابی شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی انتقادی به آموزش عالی صنایع دستی انجام شده است. طبق نتایج، به مؤلفۀ طراحی به‌عنوان یک امر توسعه‌دهنده در آموزش عالی صنایع دستی، غفلت شده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، باتوجه‌به اهداف مورد انتظار، پرورش طراحان صنایع دستی، سبب پویایی این رشته خواهد شد؛ ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود با ایجاد گرایش مستقلی در دورۀ کارشناسی این رشته، با عنوان «طراحی صنایع دستی»، بسیاری از نیازها و آسیب‌های این حوزه مرتفع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The necessity of cultivating craft designers in higher education

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi Ghara Gheshlagh 1
  • Somaye Salehi 2
  • Hojatalah Reshadi 3
1 Ph.D Art Research, Department of Handicrafts, Faculty of Arts, Arak University, Arak, Iran.(Corresponding Author)
2 Lecturer, Department of Carpet Design, Faculty of Arts, Arak University, Arak. Iran
3 Lecturer, Department of Carpet design, Faculty of Arts, Arak University, Arak. Iran.Hojatalah
چکیده [English]

Handicrafts are related to wide areas such as identity, culture, climate, religion, economy, and entrepreneurship. The issue of education is also among the components that have been effective in the process of development and growth of handicrafts since the distant past. Today, higher education in handicrafts is a pioneer in training specialist personnel to meet the needs of this field. In general, some injuries and needs and not focusing on them have reduced the efficiency of some academic fields. In particular, in handicrafts, a specialized look at the discussion of design and its requirements, in order to prevent the stagnation of arts and the development of handicrafts, is one of the points that have received less attention. It is assumed that the design component of handicrafts is one of the necessary and influential factors in the education and development of handicrafts. The purpose of the research is to investigate and evaluate the necessity of training handicraft designers by emphasizing aspects of the importance of design in handicrafts and the requirements of a specialized look at it. The current research has been done using the descriptive-analytical method and with a critical look at handicrafts in higher education. According to the results, the design component has been neglected as a developmental factor in handicraft higher education. It seems that in the current situation, according to the expected goals, the training of handicraft designers will cause the dynamism of this field; therefore, it is suggested that by creating an independent trend in the undergraduate course of this field, under the title of "Handicraft Design", many of the needs and harms of this field will be solved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Crafts
  • Designers
  • Design