پژوهش تحلیلی مِحجَر یا صندوق‌ قبرهای چوبی دورۀ صفویه در استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران،

2 دانشجوی دکتری گروه باستان‌شناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی‌سینای همدان، همدان، ایران،

چکیده

استان مرکزی با وجود کمتر شناخته شدن، یکی از مناطق برخوردار از آثار چوبی کهن است. در محدودۀ این استان تعداد زیادی اثر چوبی از قرون مختلف اسلامی شناسایی شده که عمدتاً شامل صندوق‌های چوبی دورۀ صفویه هستند. این صندوق-ها امروزه بعضاً در داخل برخی از امام‌زاده‌های استان نگهداری می‌شوند که بنا به دلایل گوناگون، دسترسی مستقیم به برخی از آنها امکان‌پذیر نبوده یا تا حد زیادی تخریب شده‌اند. از این روی ضرورت داشت که تا پیش از تخریب بیشتر این آثار یا حتی مفقود شدن آنها، در پژوهش مستقلی به بررسی و مطالعۀ آنها پرداخته شود. در همین ارتباط لازم به ذکر است که تاکنون در مورد این صندوق‌ها هیچ‌گونه پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعۀ صندوق‌های چوبی دورۀ صفوی در محدودۀ استان مرکزی است. ماهیت پژوهش حاضر بنیادی بوده و به شیوۀ توصیفی – تحلیلی و بر پایۀ مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. با انجام این پژوهش 20 صندوق یا محجر چوبی متعلق به دوره صفوی شناسایی شد که عمدتاً متعلق به زمان حکومت شاه طهماسب هستند. در این صندوق‌ها، شیوه‌های مختلف تزئینی شناسایی شد که بعضاً سبکی محلی دارند. این آثار در برخی مراکز استقراری استان مانند کاسوا ساخته شده و عمدتاً شعائر مذهبی تشیع جعفری روی آنها نوشته شده است.ا انجام این پژوهش 20 صندوق یا محجر چوبی متعلق به دوره صفوی شناسایی شد که عمدتاً متعلق به زمان حکومت شاه طهماسب هستند. در این صندوق‌ها، شیوه‌های مختلف تزئینی شناسایی شد که بعضاً سبکی محلی دارند. این آثار در برخی مراکز استقراری استان مانند کاسوا ساخته شده و عمدتاً شعائر مذهبی تشیع جعفری روی آنها نوشته شده است.ا انجام این پژوهش 20 صندوق یا محجر چوبی متعلق به دوره صفوی شناسایی شد که عمدتاً متعلق به زمان حکومت شاه طهماسب هستند. در صندوق‌ها، شیوه‌های مختلف تزئینی شناسایی شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical research of Safavid period wooden chests in Markazi province

نویسندگان [English]

  • Hossein Sedighian 1
  • Esmael Sharahi 2
1 Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Lorestan. Khurram Abad, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Despite being less known, Markazi province is one of the regions with ancient wooden works. A large number of wooden works from different Islamic centuries have been identified in this province, which mainly include wooden chests from the Safavid period. Today, these chests are sometimes kept inside some imamzadehs of the province, due to various reasons, direct access to some of them is not possible or they have been destroyed to a large extent. Therefore, it was necessary to investigate and study them in independent research before further destruction of these works or their disappearance. In this connection, it should be mentioned that no independent research has been done on these funds so far. The main goal of the current research is to investigate and study the wooden chests of the Safavid period in Markazi province. The nature of the current research is fundamental and it is done in a descriptive-analytical way based on field and library studies. By conducting this research, 20 wooden chests belonging to the Safavid period were identified, which mainly belong to the reign of Shah Tahmasab. In these boxes, various decorative methods were identified, which sometimes have a local style. These works were made in some settlement centers of the province such as Kasowa and mainly Jafari Shia religious rites were written on them. By conducting this research, 20 wooden chests belonging to the Safavid period were identified, which mainly belong to the reign of Shah Tahmasab. In these boxes, various decorative methods were identified, which sometimes have a local style. These works were made in some settlement centers of the province such as Kasowa and mainly Jafari Shia religious rites were written on them. By conducting this research, 20 wooden chests belonging to the Safavid period were identified, which mainly belong to the reign of Shah Tahmasab. In these boxes, various decorative methods were identified, which sometimes have a local style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wooden box
  • Mehjar
  • Safavid period
  • Markazi province