ارزیابی تاثیرات شیوع کووید 19 بر زنجیره‌ی تامین و الزامات بازارهای کلان فرش دستباف افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع دکتری هنرهای اسلامی، دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران،

2 ﻣﺮبی، گروه ﻓﺮش، دانشگاه اراک، اراک، اﯾﺮان

چکیده

فرش، به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع دستی افغانستان، به صورتهای «دستباف»، «پیچ‌خورده»، «رنگ گیاهی» و «الیاف طبیعی» در بازارهای جهانی عرضه می‌گردد. توسعه صادرات فرش و افزایش ارزش افزوده در تجارت این بخش از صنایع دستی افغانستان، خصوصا در زمان گسترش کووید 19، مبتنی بر رفع موانع، هم در زنجیره‌ی تامین و زنجیره ارزش تولید و هم در الزامات دوگانه عرضه بازار‌های جهانی می‌باشد. سوال این است که پی‌آیندهای شیوع کووید 19، بر زنجیره‌ی تامین فرش و نیز الزامات اجباری و اختیاری صادرات چه بوده و در کدام بخش ها تاثیرات بیشتری بر جا گذاشته است؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و بررسی و تحلیل آمارهای ده ساله اخیر وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به انجام رسیده است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پی‌آیندهای منفی کووید 19 بر تمامی مراحل زنجیره‌ی تامین فرش افغانستان اثرگذار بوده اما در دو مرحله یعنی مرحله تولید و ارتباط تجار ورودی و بافندگان همچنین توزیع در بازار داخل، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌ی اجتماعی قابل کنترل می‌باشد . شیوع کووید 19 بر الزامات اجباری ورود کالا در ایالات متحده، به دلیل اخذ اجباری گواهی (CPSA) و در حوزه یورو به دلیل لزوم اخذ گواهی در ترکیه به دلیل وجود یکی از شش عنوان موارد اجباری در دستورالعملEEC، و به دلیل مفاد قانونی کنترل کالاها در ژاپن، موثر بوده و در فرآیند صادرات فرش افغانستان به این کشورها موانعی را ایجاد نمود. همچنین کووید 19 بر الزامات اجباری امارات متحده عربی، بدون تاثیر و بر الزامات اختیاری ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ترکیه و ژاپن، ناچیز بوده اما در تحویل به موقع فرش افغانستان در مبادی ورودی امارات متحده عربی، اختلال ایجاد می‌نمود. و ژاپن، ناچیز بوده اما در تحویل به موقع فرش افغانستان در مبادی ورودی امارات متحده عربی، اختلال ایجاد می‌نمود. ب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the effects of the outbreak of Covid-19 on the supply chain and the requirements of the large markets of Afghanistan's handmade carpets

نویسندگان [English]

  • Reza Rafiei Rad 1
  • Hojatalah Reshadi 2
1 Ph. D., Islamic Arts, Faculty of Islamic Crafts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Lecturer,Art Department, University of Arak, , Arak, Iran.
چکیده [English]

Carpet, as one of the most important handicrafts of Afghanistan, is offered in the form of "handmade", "twisted", "vegetable dye" and "natural fibers" in the world markets. The development of carpet exports and the increase of added value in the trade of this sector of Afghan handicrafts, especially during the spread of Covid-19, is based on removing obstacles, both in the supply chain and the production value chain, and in the dual obligations of supplying global markets. The question is, what have been the consequences of the outbreak of Covid-19 on the supply chain and also on the dual optional and mandatory requirements in the carpet markets of Afghanistan? This research has been done with the descriptive-analytical method and by using library and internet sources and reviewing and analyzing the statistics of the last ten years of the Ministry of Industry and Trade of Afghanistan. The current research shows that the negative consequences of Covid-19 have affected all stages of the Afghan carpet supply chain, but it can be controlled in two stages, i.e. the stage of production and communication between incoming traders and weavers, as well as distribution in the domestic market, by observing health protocols and social distance. The spread of Covid-19 on the mandatory requirements for the entry of goods in the United States, due to the mandatory obtaining of certificates (CPSA) and in the Euro area due to the need to obtain certificates in Turkey due to the presence of one of the six mandatory items in the EEC Directive, and due to the legal provisions of the control of goods. In Japan, it is effective and disrupts the process of exporting Afghan carpets to these countries. Also, Covid-19 has had little effect on the mandatory requirements of the United Arab Emirates and on the optional requirements of the United States, the European Union, Turkey and Japan, but it has negative consequences on the timely delivery of Afghan carpets at the entry points of the United Arab Emirates.Carpet, as one of the most important handicrafts of Afghanistan, is offered in the form of "handmade", "twisted", "vegetable dye" and "natural fibers" in the world markets. The development of carpet exports and the increase of added value in the trade of this sector of Afghan handicrafts, especially during the spread of Covid-19, is based on removing obstacles, both in the supply chain and the production value chain, and in the dual obligations of supplying global markets. The question is, what have been the consequences of the outbreak of Covid-19 on the supply chain and also on the dual optional and mandatory requirements in the carpet markets of Afghanistan? This research has been done with the descriptive-analytical method and by using library and internet sources and reviewing and analyzing the statistics of the last ten years of the Ministry of Industry and Trade of Afghanistan. The current research shows that the negative consequences of Covid-19 h

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan handicrafts
  • handmade carpets
  • supply chain
  • mandatory and optional requirements of global markets