اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی رفیعیان

استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rafiei_m
rafiei_mmodares.ac.ir
02188008090


علایق پژوهشی

  •  نظریه های نوین در برنامه ریزی- توسعه و برنامه ریزی پایدار شهری
  •  نوسازی و بازآفرینی شهری