اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوتراب احمد پناه

گرافیک استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ahmadp_a
ahmadp_amodares.ac.ir
02182883746

h-index: 2  

علایق پژوهشی

  •  هنرهای تجسمی
  •  نشانه شناسی و نقوش