اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوتراب احمد پناه

گرافیک استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ahmadp_a
ahmadp_amodares.ac.ir
02182883746

h-index: 2  

علایق پژوهشی

  •  هنرهای تجسمی
  •  نشانه شناسی و نقوش

سردبیر

دکتر ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ghadadvaryahoo.com

جانشین سردبیر

دکتر بیتا مصباح

پژوهش هنر استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

bitamesbah.profile.semnan.ac.ir/
bitamesbahsemnan.ac.ir
02331535392

مدیر داخلی

دکتر امیرحسین صالحی

باستان شناسی استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

amirhosseinsalehi.profile.semnan.ac.ir/
amirhossein.salehisemnan.ac.ir

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد خزایی

گرافیک استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0002-7810-522X


علایق پژوهشی

  •  نماد پردازی در هنر ایران
  •  هنرهای تزئینی ایران

استاد مهدی حسینی

هنرهای زیبا استاد، دانشگاه هنر، تهران، ایران

mehdi.hsseini43yahoo.com

دکتر مجتبی رفیعیان

استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rafiei_m
rafiei_mmodares.ac.ir
02188008090


علایق پژوهشی

  •  نظریه های نوین در برنامه ریزی- توسعه و برنامه ریزی پایدار شهری
  •  نوسازی و بازآفرینی شهری

دکتر جواد نیستانی

استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jneyestani
jneyestanimodares.ac.ir
02182885044

h-index: 4  

دکترشاهرخ مکوند حسینی

روانشناسی دانشیار، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

shmakvand.profile.semnan.ac.ir/
shmakvandsemnan.ac.ir
02331533878
0000-0002-4846-3499

h-index: 8  

دکتر قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد، گروه آموزشی الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

khayatian.profile.semnan.ac.ir/
khayatiansemnan.ac.ir
02333654085

دکترعبدالله حسن زاده میرعلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ahasanzadeh.profile.semnan.ac.ir/
a.hasanzadehsemnan.ac.ir
02331533480

دکتر فتانه محمودی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

rms.umz.ac.ir/~fmahmoudi/
f.mahmoudiumz.ac.ir
۰۱۱۳۵۳۰۲۷۲۰

محمد فدوی

استاد، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

fadaviut.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر حسن یعقوبی

زبان و ادبیات فارسی مدرس مدعو، زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان

yaghobi_111yahoo.com