اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد خزایی

گرافیک استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir
0000-0002-7810-522X


علایق پژوهشی

  •  نماد پردازی در هنر ایران
  •  هنرهای تزئینی ایران