اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بیتا مصباح

پژوهش هنر استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

bitamesbah.profile.semnan.ac.ir/
bitamesbahsemnan.ac.ir
02331535392

سردبیر

دکتر ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

ghadadvaryahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امیرحسین صالحی

باستان شناسی استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

amirhosseinsalehi.profile.semnan.ac.ir/
amirhossein.salehisemnan.ac.ir

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی حسینی

هنرهای زیبا استاد، دانشگاه هنر، تهران، ایران

mehdi.hsseini43yahoo.com

دکترصمد سامانیان

پژوهش هنر 'گروه صنایع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

samanianart.ac.ir

دکتر جواد نیستانی

استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jneyestani
jneyestanimodares.ac.ir
02182885044

h-index: 4  

دکتر قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد، گروه آموزشی الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

khayatian.profile.semnan.ac.ir/
khayatiansemnan.ac.ir
02333654085

دکترحکمت اله ملاصالحی

Molla Salehi استاد،گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir

دکتر فتانه محمودی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

rms.umz.ac.ir/~fmahmoudi/
f.mahmoudiumz.ac.ir
۰۱۱۳۵۳۰۲۷۲۰

دکترفرزانه فرخ فر

پژوهش هنر دانشیار،گروه پژوهش هنر و ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور؛ ایران

farrokhfar.neyshabur.ac.ir/geraphic/farrokhfar/
farrokhfarneyshabur.ac.ir
0000-0001-9771-0073

دکترفریده آفرین

پژوهش هنر دانشیار،گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری، شهرسازی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

f.afarinsemnan.ac.ir
0000-0001-6299-968X

دکترسمیه باصری

مهندسی نساجی دانشیار، گروه آموزشی طراحی و چاپ پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران

baserisemnan.ac.ir
0000-0002-0835-5071

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد خزائی

گرافیک استاد'گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

khazaiemmodares.ac.ir

مشاور علمی

دکترحسین شجاعی قادیکلائی

استادیارگروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان

hosseinshojaei.profile.semnan.ac.ir/#about_me
hossein.shojaeisemnan.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر حسن یعقوبی

زبان و ادبیات فارسی مدرس مدعو، زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان

yaghobi_111yahoo.com

دستیار مدیر اجرایی

سپیده بیات

پژوهش هنر دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

sepidehba42gmail.com


دستیار پژوهشی 

محمدصالح براتعلی

پژوهش هنر دانشجو ی کارشناسی ارشد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ms.baratalisemnan.ac.ir
0009-0006-4739-7182


دستیار پژوهشی نشریه