موضوعات = تکنولوژی جدید در تولید آثار هنری
مطالعه تحلیلی طراحی لباس مفهومی و مدرن با الهام از معماری پارامتریک

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400

10.22075/aaj.2022.25801.1127

نرگس نوحه خوان بایگی؛ وحید محمدی؛ مسعود نیکوبیان