بررسی تطبیقی طرح و رنگ در طناب های (مالبندهای) عشایری ایل های بختیاری و قشقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه شهرکرد

چکیده

طناب های عشایری ایران یکی از انواع بافته های عشایری است که دارای انواع مختلف بوده و دارای کاربردهای مصرفی و تزئینی است. اقوام مختلف ایران هر یک به نحوی انواع مختلفی از طناب ها را بر اساس سبک منطقه ای، زیبا شناسی قومی و ویژگی های فرهنگی و اعتقادی خود ارائه داده اند. در این بررسی سعی خواهد شد تا به روش کتابخانه ای و میدانی نقاط اشتراک و افتراق طناب های عشایری دو ایل بختیاری و قشقایی مورد بررسی قرار گیرد. سؤالات مطرح شده در این راستا عبارتند از: آیا نقوش به کار گرفته شده با مسائل اعتقادی و فرهنگی در ارتباط است و یا صرفاً جنبه ی تزئینی آنها حائز اهمیت است؟ اشتراکات طرح و رنگ در طناب های دو منطقه چیست؟ پر کاربردترین نقوش و جفت های رنگی کدامند؟ روش های به کار گیری نقش و راه های شناسایی و تفکیک نمونه های بختیاری و قشقایی کدامند؟
به این ترتیب مشخص خواهد شد که طناب ها و بندهای دو منطقه دارای روش های بافت، طرح ها و رنگ های منحصر به فردی می باشد و در بعضی از نمونه ها می توان اشتراکاتی بین طرح و رنگ بافته های دو منطقه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of design and color in Nomadic Ropes of Bakhtiari and Ghashghaie Tribes

نویسنده [English]

  • Peyvand Tofighi
Instructor, Department of Carpet Designe, Shahr-e-Kord University
چکیده [English]

 
omadic ropes of Iran are one of nomadic woven industries that are various and have consuming and decorating uses. Different tribes of Iran have represented different types of ropes based on their regional style, tribal aesthetic and cultural and confidential features. This study attempts to investigate common and distinct  points of nomadic ropes of Bakhtiari and Ghashghaie tribes by means of library and ground research. In this regard, The relevant questions  are as such:
 
-DO the applied figures relate to cultural and confidential issues or their decorative aspect matters? -What are the common grounds of design and color of the ropes in the two regions?
 
-What are the most-frequently-used figures and colorful pairs?
- What are the applied styles of figure,recognition ways and distinction of Bakhtiari and Ghashghaie samles?
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handicraft Rope
  • Nomadic Texture
  • Bakhtiarie Tribe
  • Ghashghaie Tribe
  • Design and Color