بررسی تطبیقی طرح و رنگ در طناب های (مالبندهای) عشایری ایل های بختیاری و قشقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه شهرکرد

چکیده

طناب های عشایری ایران یکی از انواع بافته های عشایری است که دارای انواع مختلف بوده و دارای کاربردهای مصرفی و تزئینی است. اقوام مختلف ایران هر یک به نحوی انواع مختلفی از طناب ها را بر اساس سبک منطقه ای، زیبا شناسی قومی و ویژگی های فرهنگی و اعتقادی خود ارائه داده اند. در این بررسی سعی خواهد شد تا به روش کتابخانه ای و میدانی نقاط اشتراک و افتراق طناب های عشایری دو ایل بختیاری و قشقایی مورد بررسی قرار گیرد. سؤالات مطرح شده در این راستا عبارتند از: آیا نقوش به کار گرفته شده با مسائل اعتقادی و فرهنگی در ارتباط است و یا صرفاً جنبه ی تزئینی آنها حائز اهمیت است؟ اشتراکات طرح و رنگ در طناب های دو منطقه چیست؟ پر کاربردترین نقوش و جفت های رنگی کدامند؟ روش های به کار گیری نقش و راه های شناسایی و تفکیک نمونه های بختیاری و قشقایی کدامند؟
به این ترتیب مشخص خواهد شد که طناب ها و بندهای دو منطقه دارای روش های بافت، طرح ها و رنگ های منحصر به فردی می باشد و در بعضی از نمونه ها می توان اشتراکاتی بین طرح و رنگ بافته های دو منطقه یافت.

کلیدواژه‌ها