بررسی و مطالعه تاثیر هنر-صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای DCEO در سال های 2010 تا 2013

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از مصادیق هنر- صنعت در جهان بسیار مورد توجه است، زیرا از یک سو می تواند مستقیم یا غیر مستقیم بر صنعت یک کشور تاثیر بگذارد و از سوی دیگر عاملی است جهت پاسداشت و حفظ و ترویج هنر در آن کشور؛ همچنین از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها یاد شده که طی سال های اخیر برای رفع چالش های اقتصادی و اجتماعی کشورها که با کاهش فعالیت های تولیدی و صنعتی رخ داده است، گامی مثبت در جهت اشتغال نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد خواهد بود.
هدف از این پژوهش بررسی رابطه هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه  ی اقتصادی در ایران و کشورهای عضو
DCEO در سال های 0102 تا 3102 است. شاخص های توسعه اقتصادیمورد مطالعه در مطالعه ی حاضر شامل درآمد سرانه، توسعه انسانی و قدرت خرید ، همچنین شاخص های جهانی پذیرفته شده در صنعت گردشگری شامل مخارج دولت در گردشگری، نام تجاری جهت جذب گردشگر و بهنگام بودن اطلاعات گردشگری می باشد  که با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری به مطالعه و تاثیر و رابطه شاخص های مربوطه پردا خته شده است.  نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که، صنعت گردشگری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و تاثیر آن در کشورهای انتخابی طی سال های مورد بررسی را داشته است و این اثر منفی ممکن است به دلیل پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل افزایش قیمت کالا و خدمات در فصل گردشگری، بالا رفتن قیمت زمین و به طور کلی افزایش هزینه ی زندگی ساکنان به گردشگری باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Art - Tourism Industry and Economic Development in OECD Countries in 2010 and 2013

نویسنده [English]

  • Zahra Arab
M.A. Candidate, Art Research, Faculty of Arts and Architecture, University of Semnan
چکیده [English]

ourism As an example of art- industry in the world is very interesting, because on the one hand can have direct or indirect impact on a country's industry and the other factors in order to protect ,preserve and promote the arts in the country, besides which is recognised tourism as an efficient catalyst for reconstructing the economic and social development of countries with a reduction in industrial activity, employment, human resources while it is resumed to create a positive step on Job oppertunities and income growth.
The aim of this study was to investigate the relationship between art and industry of tourism on the growth and economic development in Iran and OECD countries in 2010 and 2013. Economic development indicators examined in this study include per capita income, human development and purchasing power, as well as universally accepted indicators in the tourism industry includes government spending on tourism, trade names and timeliness of tourism to attract tourists to use of structural equations to study the impact of the parameters of the relevant payments have been learned .The results of the model indicate that tourism has a negative impact on economic growth and its impact in select countries that have been studied over the years and this negative effect may be due to negative economic consequences such as rising prices of goods and services in the tourism, rising land prices and the overall cost of living is tourism.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Economic Development
  • SEM
  • Iran
  • OECD's Countries