بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان

نویسنده

مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه الزهرا(س

چکیده

در قرن جاری دولت ها به صورت هدفمند، مطالعات و اقداماتی را طرح ریزی و ترویج می کنند که باعث حمایت و تسهیل توسعه ی اقتصادی می شود. از جمله این اقدامات توجه خاص به صنعت گردشگری و جذب گردشگر با تأکید بر صنایع دستی محلی است. ایران تاکنون اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نداده است. با توجه به این که استان کردستان با وجود تمام شرایط بالقوه گردشگری و تنوع صنایع دستی، دومین استان محروم کشور محسوب می شود، این تحقیق با هدف کمک به رونق اقتصادی از نوع کاربردی بوده و به روش موردی و همبستگی به بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در این استان پرداخته است. از آنجا که گردشگری با تأکید بر صنایع دستی می تواند یکی از بهترین سازوکارها برای رفع محرومیت باشد، لازم است ابتدا نسبت به رفع مشکلات توسعه هریک بطور همزمان اقدام نمود. از جمله مسائل گردشگری در استان کردستان ایجاد جاذبه کافی برای گردشگران است که با توجه به تنوع و کثرت کارگاه های سنتی صنایع دستی محلی و زیبایی اشیای تولیدی آنها، بخشی از این جاذبه بالقوه در صنایع دستی این خطه وجود دارد. بنابراین در صورت ایجاد شرایط مناسب بازدید و خرید، این کارگاه ها گزینه قابل توجهی برای جذب گردشگران خواهد بود که خود به شکل مستقیم و غیر مستقیم، موجب رونق صنایع دستی و رشد اقتصاد استان می گردد. در انتها پیشنهاد می شود: 1.راه های عملی همیاری گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان، تبیین و به صورت دستورالعمل اجرایی ابلاغ گردد؛ 2.کلیه کارگاه های صنایع دستی استان با تمام خصوصیات آنها، شناسایی شود؛ 3.آموزش راهنمایان سفر در خصوص صنایع دستی محلی؛ 4.تبلیغات گسترده و تأمین امکانات کافی و مناسب برای بازدید و خرید گردشگران از کارگاه های صنایع دستی انجام گیرد.
 
 
واژه‌های کلیدی:
 

کلیدواژه‌ها