بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان

نویسنده

مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه الزهرا(س

چکیده

در قرن جاری دولت ها به صورت هدفمند، مطالعات و اقداماتی را طرح ریزی و ترویج می کنند که باعث حمایت و تسهیل توسعه ی اقتصادی می شود. از جمله این اقدامات توجه خاص به صنعت گردشگری و جذب گردشگر با تأکید بر صنایع دستی محلی است. ایران تاکنون اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نداده است. با توجه به این که استان کردستان با وجود تمام شرایط بالقوه گردشگری و تنوع صنایع دستی، دومین استان محروم کشور محسوب می شود، این تحقیق با هدف کمک به رونق اقتصادی از نوع کاربردی بوده و به روش موردی و همبستگی به بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در این استان پرداخته است. از آنجا که گردشگری با تأکید بر صنایع دستی می تواند یکی از بهترین سازوکارها برای رفع محرومیت باشد، لازم است ابتدا نسبت به رفع مشکلات توسعه هریک بطور همزمان اقدام نمود. از جمله مسائل گردشگری در استان کردستان ایجاد جاذبه کافی برای گردشگران است که با توجه به تنوع و کثرت کارگاه های سنتی صنایع دستی محلی و زیبایی اشیای تولیدی آنها، بخشی از این جاذبه بالقوه در صنایع دستی این خطه وجود دارد. بنابراین در صورت ایجاد شرایط مناسب بازدید و خرید، این کارگاه ها گزینه قابل توجهی برای جذب گردشگران خواهد بود که خود به شکل مستقیم و غیر مستقیم، موجب رونق صنایع دستی و رشد اقتصاد استان می گردد. در انتها پیشنهاد می شود: 1.راه های عملی همیاری گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان، تبیین و به صورت دستورالعمل اجرایی ابلاغ گردد؛ 2.کلیه کارگاه های صنایع دستی استان با تمام خصوصیات آنها، شناسایی شود؛ 3.آموزش راهنمایان سفر در خصوص صنایع دستی محلی؛ 4.تبلیغات گسترده و تأمین امکانات کافی و مناسب برای بازدید و خرید گردشگران از کارگاه های صنایع دستی انجام گیرد.
 
 
واژه‌های کلیدی:
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Tourism and Handicrafts in Kordestan

نویسنده [English]

  • Nikoo Shoja Noori
Instructor, Faculty of Art & Architecture, Al-Zahra University
چکیده [English]

n the current age governments purposefully perform some studies and measures that cause supporting economic development, such as paying special attention to the tourism industry and absorbing tourists by emphasizing on local handcrafts. Iran has not done any outstanding activities in this area. Although Kordestan has the potentiality for tourism and the variety of handcrafts, it is the second unprivileged province in Iran. So, this study investigates the relationship between tourism and handicrafts in this province in order to help economic development. As tourism by focusing on the handicrafts can be one of the best ways to remove the deprivation, it is necessary to remove the development problems of each of them simultaneously. Creating enough absorption for absorbing the tourists is among the tourism issues in Kordestan according to the variety and number of traditional workshops of local handicrafts and the beauty of their products, there is the potential absorption in handcrafts in this area. So, if suitable conditions could be created, visiting and buying of these workshops is an outstanding option for absorbing tourists. Also, tourists can cause the development in handicrafts and economics of Kordestan directly and indirectly. At the end it is suggested that: 1. Practical ways of improving tourism and handcrafts in Kordestan should be stated and presented as an executive guideline; 2. All handicraft workshops of this province with their characteristics should be discerned; 3. Training trip leaders about local handicrafts; 4. Wide advertising and providing enough and suitable facilities for the tourists to visit and buy from handcrafts workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Absorption
  • Handicrafts
  • Relation between Handicrafts and Tourism
  • Kordestan