بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

2 استادیار،گروه هنر و معماری، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، تهران

چکیده

نقاشی قهوه خانه ای به سبب محیطی که با نقل داستان های اسطوره ای و مذهبی همراه بوده وابسته و متاثر از نقالی است. بررسی تطابق صوت و تصویر در این نوع نقاشی با توجه به متاثر بودن نقاشی قهوه خانه ای از نقالی مورد نظر این پژوهش است. نقاشی قهوه خانه را از لحاظ مضمون به سه دسته ی "رزمی"، "مذهبی" و "بزمی" تقسیم می کنند. نقالی نیز در هنرهای نمایشی ایران بر پایه ی درون مایه و شکل اجرا به سه گونه ی "نقل داستان های شاهنامه"، "نقل قصه ها و افسانه های تاریخی" و "نقل وقایع دینی" تقسیم می شود. با توجه به محدود بودن منابع نقالی، موضوع مختص به داستان های شاهنامه شد و نقل و نقاشی مشهور و واضح، با موضوعی یکسان را انتخاب نموده و به بررسی شباهت ها و تفاوت های روایت داستان در نقاشی و نقالی پرداخته شد. روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای و رویکرد اتخاد شده تحلیل محتوا است. در نقاشی های قهوه خانه ای لحظه خاصی از داستان به تصویر در می آیند؛ لحظه ای که با توجه به نمودار صوتی صدای نقال در حیطه کنش صعودی یا نزولی و نقطه اوج قرار می گیرد. در این مقاله چهار اثر از نقاشی های حسین قوللر آقاسی با نمودار صوتی نقالی از آن نقاشی ها بررسی تطبیقی شده اند. در نتیجه ی این تحقیق روشن می شود که نقاشان قهوه خانه ای برحسب مضمون داستان و صدای نقال که در کنش صعودی، نقطه ی اوج و کنش نزولی، افت و خیز قابل توجهی دارد، اثر خود را در همین سه قسمت به تصویر درمی آورده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Sound and Illustration Adaptation in Ghahve Khane Painting and Narration

نویسندگان [English]

  • Zahra Toobaee 1
  • Maryam Kamyar 2
چکیده [English]

hahve Khane painting is influenced by Naghali (narration) due to the atmosphere of narrating religious and mythical narration stories. Examination of sound and illustration adaptation in this type of painting, considering the influence of Naghali on Ghahve Khane painting, is the subject of this research. Ghahve Khane painting is divided into three categories by content: “martial”, “religious”, and “lyrical”. Naghali is also divided into three categories in the Iranian dramatic arts based on the form of performance and its theme: “narration of Shāhnāma stories”, “narration of historical stories and myths”, and “narration of religious facts”. Considering the limited sources of Naghali, Shāhnāma stories and popular narrations, paintings with the same subject were chosen ,so similarities and differences of narration in painting and Naghali were explained. A special moment of the story is illustrated in Ghahve Khane paintings; a moment that the narrator’s voice is limited in ascending or descending interaction considering the sound graph. Four paintings of Hossein Gholer Aghasi with audio narration chart of Master Torabi were comparatively studied in this article. This research reveals that Ghahve Khane painters prefer to illustrate the picture in ascending or descending interaction (tragic stories) due to attraction of the picture and the moment transformation of stories that has a greater influence in comparison with the beginning, middle, and end of a story; the moment that is observable by the audio chart (sound graph).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sound
  • Ghahve Khane Painting
  • PersianPainting
  • Narration
  • Narration of Shahnama Stories