بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

2 استادیار،گروه هنر و معماری، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، تهران

چکیده

نقاشی قهوه خانه ای به سبب محیطی که با نقل داستان های اسطوره ای و مذهبی همراه بوده وابسته و متاثر از نقالی است. بررسی تطابق صوت و تصویر در این نوع نقاشی با توجه به متاثر بودن نقاشی قهوه خانه ای از نقالی مورد نظر این پژوهش است. نقاشی قهوه خانه را از لحاظ مضمون به سه دسته ی "رزمی"، "مذهبی" و "بزمی" تقسیم می کنند. نقالی نیز در هنرهای نمایشی ایران بر پایه ی درون مایه و شکل اجرا به سه گونه ی "نقل داستان های شاهنامه"، "نقل قصه ها و افسانه های تاریخی" و "نقل وقایع دینی" تقسیم می شود. با توجه به محدود بودن منابع نقالی، موضوع مختص به داستان های شاهنامه شد و نقل و نقاشی مشهور و واضح، با موضوعی یکسان را انتخاب نموده و به بررسی شباهت ها و تفاوت های روایت داستان در نقاشی و نقالی پرداخته شد. روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای و رویکرد اتخاد شده تحلیل محتوا است. در نقاشی های قهوه خانه ای لحظه خاصی از داستان به تصویر در می آیند؛ لحظه ای که با توجه به نمودار صوتی صدای نقال در حیطه کنش صعودی یا نزولی و نقطه اوج قرار می گیرد. در این مقاله چهار اثر از نقاشی های حسین قوللر آقاسی با نمودار صوتی نقالی از آن نقاشی ها بررسی تطبیقی شده اند. در نتیجه ی این تحقیق روشن می شود که نقاشان قهوه خانه ای برحسب مضمون داستان و صدای نقال که در کنش صعودی، نقطه ی اوج و کنش نزولی، افت و خیز قابل توجهی دارد، اثر خود را در همین سه قسمت به تصویر درمی آورده اند.

کلیدواژه‌ها