خوانش آیینی-اساطیری بازنمایی گرفت وگیردر تخت جمشید و کلیله و دمنه بایسنقری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد نقاشی

چکیده

روز و شب، سفید و سیاه، تاریک و روشن، ما در جهانی زندگی م یکنیم که بر پای هی این تضادها استوار است! نیک و بد، زشت وزیبا...! در آیین های ایران باستان این تضاد معانی گسترده و عمیقی یافته، تا آ نجاکه در آیین زرتشت )سپنتا مینو و انگره مینو( 1 به صورت عنصری واحد، آفرینش را بنا نهاد هاند. جدال شیروگاو یکی از قدیمی ترین نقوش بکار رفته در هنر ایران می باشد.نگارندگان با انتخاب دو اثر کشتن گاو در تخت جمشید و نسخه ی کلیله و دمنه بایسنقری و تطبیق آن با یکی از حجاری های به جای مانده از کشتن گاو به دست میترا در آیین مهرپرستی ضمن اشاره به شباهت های موجود در این سه اثر تلاش می کنند تا باخوانشی اساطیری و آیینی ارتباط موجود در آن ها را بیان نمایند.در این مقاله روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی می باشد و روش پژوهش نیز به صورت توصیفی - تحلیلی است که شباهت ها وتفاوت ها طی جدولی، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.در مقاله حاضر پس از شرح کوتاهی از آیین مهری و نقش گرفت و گیر و اسطوره ی شیر و گاو، به مطالعه تصاویر گرفت و گیر درتخت جمشید و کلیله و دمنه بایسنقری، به مقایسه ی آن با کشته شدن گاو در آئین میترائیسم پرداخته و چنین نتیجه می گیرد که شباهتهای غیر قابل انکاری در این دو نگاره وجود دارد.شاید بیان ارتباط معنایی جدال شیر و گاو در تخت جمشید با آیین مهر و شباهت های موجود در عناصر بصری آن در پژوهش های متاخر مورد بررسی قرار گرفته باشد لیکن آن چه این نوشتار را متفاوت می نماید بیان امکان پیوستگی و گستردگی مفاهیم اساطیری از روزگار نگارش کلیله و دمنه تا به تصویر کشیدن آن در عصر تیموری و تبیین امکان خوانشی آیینی اساطیری از این متن بر اساس تصاویر موجود از داستان کلیله و دمنه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ritual – Mythological Reading Representations Engaging in Persepolis and Baisonghor’s Kelileh and Demneh

نویسندگان [English]

  • Ehsan Arman 1
  • Mitra Zakerin 2
1
2
چکیده [English]

We live in a world,that is based on these conflicts! This is contrary to the broad meaning of the rituals of ancient Persia, even though in Zoroastrianism this conflict(Spenta Mino and Ankrah Mino) have established the creations .lion and bull dispute, One of the oldest Iranian art motifs are used. The authors choose the Baisonghor’s Kalila wa Dimna and the scene at Persepolis:killing the bull by lion, And comparing them with one of the carvings remains of Mithraism, in which Mithras is killing the bull. The research Tries to find similarities between them, although there are differences according to their historical and geographical position .In this article, the data is collected form library and written documents and Internet sources. The study also crosses – Analytical, That Similarities and differences in the tables are designed and have also been studied in comparative perspective. In this article, after a brief description of Mithraism rituals, legends and myths and symbols as well as lion and bull, the image of fighting in Persepolis and Baisonghor’s Kelileh and Dimna is studied and compared with the ritual killing of cattle Mithraism. And finally, it concludes that: In this picture there are undeniable similarities. Although many books and articles have been written about the fighting scene in Persepolis and it’s similarities with Mithraism,The main difference between this research and other studies is finding possible Widespread implications the writing of Kalila wa Dimna to paint mythological concepts in conjunction to Timurid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mithraism rituals
  • Reading Ritual - mythological
  • conflict of lion and cow
  • Persepolis
  • Baisonghor’s Kelileh and Demneh