تاثیرات بافت فرهنگی در آثار هانیبال الخاص با رویکرد بینامتنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری،دانشگاه مازندران

2 دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه مازندران

چکیده

هانیبال الخاص به علت تعلق خود به فرهنگ آشوری همواره کوشیده است تا میراث هنری قوم خود را در قالبی امروزی به کار گیرد و همزمان، از منابع و مکاتب مختلف ایرانی و غربی در کارش استفاده کند. متفکران حوزه‌ی بینامتنیت با ارائه‌ی تلقی جدیدی از مفهوم متن، این دستاورد را عرضه داشتند که هیچ متنی خودبسنده نیست و هر متن در آن واحد، هم بینامتنی از متون پیشین و هم بینامتنی برای متون پسین خواهد بود. با گسترش مفهوم متن، متونی غیر از نوشتار مانند هنرهای تجسمی و نقاشی به مثابه متن در نظر گرفته می‌شوند. از آنجایی‌که نقاشی معاصر پیوسته متکی بر تصاویر قابل تشخیصی از نقاشی‌های کلاسیک گذشته می‌نماید، سوالی که مطرح می‌شود این است که: بافت فرهنگی الخاص چه نقش بینامتنی در معنامندی آثار الخاص داشته است؟ و جه تاثیری بر سچهر نشانه ایران داشته است. در مقاله پیش رو از روش توصیفی – تحلیلی و به طور خاص از تعبیر بینامتنیت نزد ژولیا کریستوا و رولان بارت برای خوانش نقاشی‌ها بهره برده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نقاشی‌های الخاص از نوعی روایتگری فیگوراتیو برخوردارند و مضامین مختلف برگرفته از متون پیشین بر مبنای رابطه‌ی هم حضوری، متن اثر را شکل می‌دهند. مضامین متعدد در این آثار بر اثر روابط هم نشستی و بینامتنی سبب تولید معناهای ضمنی اثر شده اند و این معناها در هر خوانشی متفاوت بوده که این همان معنازایی بارت است. این مضامین بصری به همراه سبک ویژه‌ی الخاص روایتگر معنایی مانند القای حس اضطراب و نگرانی انسان نسبت به سرنوشت با گذشت تاریخ و تغییر ادیان و فرهنگ‌ها در دوران معاصر هستند.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نقاشی‌های الخاص از نوعی روایتگری فیگوراتیو برخوردارند و مضامین مختلف برگرفته از متون پیشین بر مبنای رابطه‌ی هم حضوری، متن اثر را شکل می‌دهند.
کلید واژه ها: الخاص بینامتنیت آشوریان -

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of cultural Texture in Hannibal Al-Khaz 's works with an intertextual approach

نویسندگان [English]

  • Roghaye Ghaderi Jouybari 1
  • Fattaneh Mahmoudi 2
1 M.A. Student, Faculty of Art Research,Art and Architecture Faculty, University of Mazandaran,Mazandaran, Iran
2 Associate Professor , Art and Architecture Faculty, University of Mazandaran,Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In his theoretical and personal approach, Hannibal al-Khaz has tended to express in its general sense or a range of expressionism (as a style), symbolism and neo-realism. He creates new works of art with mythological features by adapting ancient stories and myths or by changing the fundamental themes of myths and historical elements. Due to his belonging to the Assyrian culture, Hannibal Al-Khaz has always tried to use the artistic heritage of his people in a modern format and at the same time, use different Iranian and Western sources and schools in his work. Intertextual thinkers, by introducing a new understanding of the concept of text, presented the achievement that no text is self-sufficient and that any text at the same time will be both an intertext of earlier texts and an intertext for later texts. With the expansion of the concept of text, texts other than writing, such as the visual arts and painting, are considered as text. Because contemporary painting constantly relies on recognizable images from past classical paintings. The question that arises is what is the intertextual reading of special paintings and the role of themes in the meaning of special works? In the present article, the descriptive-analytical method and in particular the interpretation of intertextuality by Julia Kristova and Roland Barthes have been used to read the paintings. The results of this research show that special paintings have a kind of figurative narration and different themes taken from previous texts based on a face-to-face relationship form the text of the work. Numerous themes in these works have produced implicit meanings due to the interaction and intertextual relations, and these meanings have been different in each reading, which is the meaning of Barthes. These visual themes, along with their special style, narrate semantics such as inducing a sense of anxiety and worry about fate with the passage of history and the change of religions and cultures in the contemporary era

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Khaz Hannibal
  • Intertextuality
  • Roland Barthes
  • Julia Crestova