رابطه استاد- شاگردی در نظام آموزش دانشگاهی با تکیه ‌بر آموزش هنرهای صناعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
اهداف، برنامه‌ها، مدیریت، فضای آموزشی، ابزار و بسیاری مسائل دیگر محورهای آموزش هنر در نظام آموزش هنرهای صناعی را در برمی‌گیرند؛ اما مهم‌ترین این مسائل رابطه استاد-شاگردی در نظام آموزشی هنر است که خود نیازمند شرایط است که در صورت تحقق تمام کاستی‌ها کمرنگ می‌شود و شاگرد و استاد مشتاقانه به یاددهی و یادگیری هنر می‌پردازند. لذا دستیابی به آموزش مطلوب و فراهم آوردن زمینه آفرینش آثار هنری به‌ویژه هنرهای صناعی نیازمند دستیابی به چگونگی ارتباط میان استاد و دانشجو و مهیا ساختن زمینه‌های لازم جهت نیل به اهداف یاددهی-یادگیری متناسب با شرایط کنونی جامعه است. ازاین‌رو در طول تاریخ اصول و قواعدی برای شاگرد پروری و ورود افراد شایسته به حرف و هنرها با توجه به شرایط زمان و مکان تنظیم ‌می‌شده است که از آن به آیین فتوّت یاد می‌شود و امروزه در نظام آموزشی آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی جاری جای آن را گرفته‌اند که می‌بایست بر مبنای اهداف تعریف‌شده و متناسب با اصول آموزش هنر در ایران تنظیم گردند. هدف اصلی این پژوهش دستیابی به معیارهایی در اصلاح ساختاری نظام آموزش دانشگاهی و تقویت مناسبت‌های استاد-شاگردی در حوزه هنرهای صناعی است. و به روش توصیفی–تحلیلی با رویکردی تطبیقی انجام گرفته است. که بر شیوه اسنادی، مصاحبه‌های میدانی و بهره‌مندی از تجارب آموزش در نظام دانشگاهی استوار است و نتایج نهایی نمایانگر برجسته‌ترین مؤلفه‌های آموزش در نظام سنتی آموزش هنر و راهبرد به‌کارگیری آن در نظام دانشگاهی است. از اینرو شناخت نقاط قوت و ضعف نظام آموزش کنونی در رابطه استاد - شاگردی و دستیابی به معیارهای اصلی آموزش متناسب با شرایط جامعه می تواند الگویی مناسب از شیوه آموزش را برای شرایط کنونی فراهم آورد. و رابطه استاد و شاگرد به‌گونه‌ای شکل ‌گیرد که دستیابی به شایستگی‌های فنی و غیر فنی، الگویی برای آموزش دانشگاهی بویژه در هنرهای صناعی گردد.
استاد- شاگرد، هنر، آموزش، سنتی، نوین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of master and apprentice in the university education system of art With the relying of the teaching of handicrafts

نویسنده [English]

  • mehdi amraei
چکیده [English]

Abstract
Expression of the problem: goals, plans, management, educational environment, tools and many other issues embrace the arts education in the system of teaching arts, but the most important of these is the relationship between teacher and student in the educational arts system, which itself requires conditions that, in the case of The realization of all the shortcomings is dimmed, and the student and student are eager to learn and learn art. Therefore, achieving the desired education and providing the ground for the creation of works of art, especially the arts, requires the achievement of the relationship between the teacher and the student and providing the necessary fields for achieving the goals of teaching and learning in accordance with the current conditions of society. Thus, throughout history, the principles and rules for the study of and the entry of persons worthy of words and arts have been adjusted according to the conditions of time and place, which is referred to as the ritual of fetus, and now it is replaced by the current educational regulations and regulations. Which should be based on the goals defined and in accordance with the principles of art education in Iran.
Purpose of the research: The main objective of this research is to achieve the criteria for structural reform of the university education system and to strengthen the events of the master-pupils in the field of the arts.
Research methodology: A descriptive-analytic approach with a comparative approach based on library method and field interviews and the use of educational experiences in the academic system, and the final results represent the most prominent components of education in the traditional system of art education and the application of that university system.
Results: Identify the strengths and weaknesses of the present education system in relation to teacher-student and achievement of the main criteria of education in accordance with the conditions of the society that could provide a suitable model of teaching method for the current situation. And as a result, the relationship between the teacher and the student develops in such a way that the achievement of technical and non-technical competencies is a pattern for teaching art.

key words
master and apprentice, Handicrafts, Educational system, Traditional, Modern

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words master and apprentice
  • Handicrafts
  • Educational system
  • Traditional
  • Modern